ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ "คนเก่งเทศบาลท่าตูม "
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565

หน้าหลัก
ที่
เลขที่สมัครสอบ
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คะแนนรวม
Report
Certificate
1
01902
เด็กหญิงโยษิตา พิชญานุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
21
24
25
91
2
01885
เด็กชายกรวิชญ์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
25
23
22
89
3
01903
เด็กหญิงวิชญาพร ประทุมดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
23
20
16
76
4
01887
เด็กชายชินภัทร ธรรมดา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
16
17
18
67
5
01895
เด็กหญิงจิรปรียา เมืองไทย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
17
10
15
60
6
01890
เด็กชายธรรมเชษฐ์ พาลาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
21
19
5
59
7
01897
เด็กหญิงญาดา ภูจอมนาค โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
20
14
8
55
8
01886
เด็กชายกฤชนนท์ สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
21
12
5
54
9
01888
เด็กชายธนกฤษ บุญยืน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
17
13
8
53
10
01900
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ งามเสมอ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
15
9
10
50
11
01898
เด็กหญิงณัฐฐพัชร์ อินทร์สอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
16
12
8
46
12
01891
เด็กชายธีรกุล ศรีพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
10
14
11
45
13
01899
เด็กหญิงธัญชนก วงษ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
17
4
11
43
14
01894
เด็กหญิงขวัญชนก เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
18
3
12
43
15
01893
เด็กชายภูริภัทร์ วันลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
15
7
5
40
16
01889
เด็กชายธนิสร อนุลาวัพท์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
13
5
8
38
17
01901
เด็กหญิงปรียานุช เตรนะกาโย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
5
11
37
18
01892
เด็กชายนนทกร กว้างขว้าง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
15
5
6
36
19
01896
เด็กหญิงจีรณัฐ สาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
9
1
0
20
20
01913
เด็กหญิงจิรัชญา คงอ่อน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
22
18
21
82
21
01907
เด็กชายณัฐกรณ์ กระจง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
22
19
21
82
22
01914
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มณีศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
18
16
24
80
23
01918
เด็กหญิงนิมม์นฎา ศรีมงคล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
22
14
18
76
24
01923
เด็กหญิงอรปรียา จำปาหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
19
19
19
75
25
01916
เด็กหญิงทัชชภร จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
20
17
16
72
26
01917
เด็กหญิงธัญชนก ใยวัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
22
13
15
71
27
01910
เด็กชายธีรภัทร รัตนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
18
15
19
70
28
01922
เด็กหญิงอรกัญญา วงศ์ฉลาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
18
14
14
63
29
01906
เด็กชายซลาตัน สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
17
13
12
56
30
01921
เด็กหญิงอชิรญาณ์ หอมหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
13
13
10
53
31
01905
เด็กชายชนะศักดิ์ กองแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
12
13
8
47
32
01920
เด็กหญิงสุพิชญา เสาร์ปรัชญา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
13
6
9
42
33
01904
เด็กชายกรวิชญ์ สร้อยจิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
8
4
16
41
34
01919
เด็กหญิงลักษิกา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
12
9
36
35
01912
เด็กชายอภิชัย พิเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
5
9
9
33
36
01909
เด็กชายธายุกร เอระน้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
9
2
8
31
37
01915
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สุขแสวง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
12
4
6
31
38
01911
เด็กชายวรวิช นามวิชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
3
1
1
17
39
01930
เด็กชายร่มเกล้า เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
24
24
24
96
40
01929
เด็กชายพีรวัส พรมมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
23
25
24
94
41
01940
เด็กหญิงปรียาวฎี วันดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
22
20
24
88
42
01939
เด็กหญิงปนัดดา แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
24
20
21
85
43
01928
เด็กชายพชร ชะนะไชย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
22
23
25
85
44
01931
เด็กชายฤกษดี ชัยคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
20
19
23
83
45
01932
เด็กชายศิรวิทย์ เจียะคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
21
19
19
78
46
01938
เด็กหญิงกุลกัญญา กุลวงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
16
20
21
77
47
01926
เด็กชายปัญจพล? แจ้งสนาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
19
19
20
76
48
01942
เด็กหญิงรินรดา หนึ่งใจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
17
20
17
72
49
01941
เด็กหญิงพิมพาพร ชะรุงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
22
17
21
72
50
01934
เด็กหญิงกวินธิดา อึ่งกล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
22
13
18
71
51
01935
เด็กหญิงกัญญ์วรา กระแสโท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
21
13
21
71
52
01937
เด็กหญิงการัณยวีร์ ขันอาษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
21
17
14
69
53
01933
เด็กชายอัครนันทกิตติ์ สังขฮวด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
20
10
13
67
54
01925
เด็กชายนภัทร วงษ์วาท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
11
14
18
56
55
01924
เด็กชายกฤตนัย บุตศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
13
14
17
56
56
01927
เด็กชายปาณัสม์ ใสสะอาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
16
12
14
55
57
01943
เด็กหญิงสิริกัญญา ประชุมฉลาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
9
8
8
37
58
01936
เด็กหญิงกันตพร พรมเทพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
4
3
12
25
59
01955
เด็กหญิงนาราภัทร จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
24
24
25
96
60
01954
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์ วันละ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
22
24
25
95
61
01959
เด็กหญิงรดา กรุรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
24
22
24
91
62
01961
เด็กหญิงสุภัสสรา สิทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
23
22
23
90
63
01947
เด็กชายวายุภักษ์ แก้วแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
24
19
25
89
64
01957
เด็กหญิงแพงนารา เจริญศิริ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
21
22
25
87
65
01951
เด็กชายสิรภพ อินทร์ชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
19
24
22
86
66
01944
เด็กชายคฑาวุธ สุภรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
20
22
25
85
67
01960
เด็กหญิงรัฐฐาภรณ์ เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
21
21
24
81
68
01953
เด็กหญิงชวรรณกร นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
21
20
18
78
69
01948
เด็กชายศักดินันท์ สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
15
22
20
76
70
01958
เด็กหญิงมนัญชยา เทพนม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
15
18
22
75
71
01956
เด็กหญิงพิมพ์ประภา พุ่มเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
21
14
19
74
72
01963
เด็กหญิงอชิรญา สุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
21
18
20
74
73
01962
เด็กหญิงสุภาฎา เเก้วขวัญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
19
16
24
73
74
01952
เด็กหญิงกันยกร จันทึก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
19
13
18
67
75
01945
เด็กชายพงศ์นรินทร์ แก้วตา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
8
13
22
59
76
01946
เด็กชายพบพร ชะนะไชย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
11
13
16
50
77
01950
เด็กชายสิทธิชัย เอ็นดู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
14
8
16
48
78
01739
เด็กชายณฐกร รังสัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
25
23
24
96
79
01744
เด็กหญิงโชติกา อังสนุ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
25
25
23
96
80
01755
เด็กหญิงมนสิริ บัวเงิน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
24
25
25
96
81
01738
เด็กชายชุติพนธ์ มูลลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
25
24
24
95
82
01758
เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
25
23
23
94
83
01741
เด็กชายอธิพันธ์ กรรณสุรางค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
25
25
24
94
84
01757
เด็กหญิงรัตนาภา นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
25
21
25
92
85
01745
เด็กหญิงฐิติภาดา โยนก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
24
25
22
92
86
01749
เด็กหญิงบุณยวีร์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
23
25
24
91
87
01750
เด็กหญิงบุญลดา จงใจงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
22
24
23
90
88
01754
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ วัชรกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
25
19
21
89
89
01743
เด็กหญิงชลธิชา ชมภู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
23
23
23
86
90
01746
เด็กหญิงธัญชนก นามโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
25
23
21
84
91
01737
เด็กชายคอนสแตนติน ดีแลนด์ นอยเฮ้าส์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
18
22
21
80
92
01756
เด็กหญิงมนัสนันท์ ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
20
22
23
77
93
01751
เด็กหญิงปรียาสิริย์ พรมทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
21
19
23
76
94
01736
เด็กชายกฤตนัย ศรีแก้วสกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
20
21
22
75
95
01748
เด็กหญิงธิติมา จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
23
18
19
74
96
01747
เด็กหญิงธันย์ชนก สีหาเสน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
20
15
16
69
97
01740
เด็กชายนฤบดินทร์ ลาล่องคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
10
18
22
66
98
01760
เด็กหญิงอนุชษรีญา ชัยภักดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
13
15
20
58
99
01762
เด็กชายธนภัทร ถนอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
25
23
24
24
96
100
01769
เด็กหญิงกานต์ธีรา ยอดสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
25
21
25
94
101
01772
เด็กหญิงเกสรา สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
23
23
24
93
102
01752
เด็กหญิงพิชชาพร กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
22
23
25
90
103
01759
เด็กหญิงศิรินทิพย์ อุดหนุน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
25
23
21
88
104
01771
เด็กหญิงเกศรา บำรุงแคว้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
22
25
25
87
105
01782
เด็กหญิงศรัณรัชต์ งามชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
24
20
20
83
106
01767
เด็กชายพิชัย ซ้อนศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
23
16
25
83
107
01773
เด็กหญิงคุณัญญา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
19
25
24
80
108
01777
เด็กหญิงณัฏฐ์ฐานิตา เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
22
24
21
78
109
01764
เด็กชายธีรภัทร ไกรสูรย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
18
18
23
75
110
01778
เด็กหญิงพรญาภัทร หนึ่งใจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
18
17
22
74
111
01765
เด็กชายนราวิชญ์ ชาติพันจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
22
17
23
73
112
01781
เด็กหญิงวรรณนิภา อำมินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
20
15
19
69
113
01783
เด็กหญิงสิรินดา ต่อต้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
16
16
25
66
114
01776
เด็กหญิงณฐิตา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
20
13
15
65
115
01742
เด็กชายอธิมาตร เดี่ยวเด่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
14
9
22
59
116
01761
เด็กชายคุณากร เติมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
12
6
12
51
117
01774
เด็กหญิงจันทร์งาม สนวิจิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
13
11
13
48
118
01768
เด็กชายพุฒิพงศ์ สีงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
11
16
47
119
01801
เด็กหญิงชญานี จันทสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
25
25
25
25
100
120
01807
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พิชญานุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
25
25
25
99
121
01800
เด็กหญิงกมลชนก ศรีจันทร์แปลง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
23
23
23
93
122
01805
เด็กหญิงณัฐวศา บุญเศษ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
25
22
25
91
123
01791
เด็กชายธราธร ปัณฐกิตติโรจน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
23
20
25
80
124
01802
เด็กหญิงชัญวลี กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
19
24
25
79
125
01792
เด็กชายธฤตญาณ บุญยืน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
16
22
25
76
126
01780
เด็กหญิงมณฑกาญจน์ สาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
19
12
21
75
127
01808
เด็กหญิงอลิสา ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
22
14
22
73
128
01779
เด็กหญิงพิชญา บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
15
15
23
71
129
01797
เด็กชายศุภกร พวงลำภู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
17
17
22
70
130
01799
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัมฤทธิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
19
20
19
70
131
01763
เด็กชายธารปลา กองทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
20
13
23
66
132
01766
เด็กชายปัญญากร ทรงวาจา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
18
14
20
61
133
01804
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สร้อยสีหา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
18
16
17
59
134
01794
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชวะนิตย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
18
18
19
59
135
01784
เด็กหญิงอวิกา แก้วประชา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
18
13
16
54
136
01775
เด็กหญิงชนมณี เพิ่มผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
18
11
14
49
137
01785
เด็กชายกัณฑ์อเนก พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
15
5
14
40
138
01789
เด็กชายณัฐพล ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
15
6
10
35
139
01816
เด็กชายปองคุณ พรหมชาติ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
25
24
25
25
99
140
01817
เด็กชายปองภพ โฮมสองชั้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
25
24
24
97
141
01827
เด็กหญิงนพภัสสร ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
19
22
24
83
142
01830
เด็กหญิงภรีญ รู้จักวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
19
19
24
81
143
01832
เด็กหญิงอาภัสรา วงษ์สุนทร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
23
23
25
81
144
01814
เด็กชายธีรพิชญ์ ปันสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
24
17
24
80
145
01819
เด็กชายรัชพล ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
24
24
21
80
146
01803
เด็กหญิงชาณิษา ลาภจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
17
22
24
79
147
01810
เด็กชายณัฐกรณ์ บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
16
24
23
79
148
01825
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
11
20
25
70
149
01793
เด็กชายปุรเชษฐ์ ใจบุญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
20
17
23
69
150
01822
เด็กหญิงกมลพรรณ ทองอุดม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
16
22
23
68
151
01831
เด็กหญิงหนึ่งธิดา โปยทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
16
20
21
67
152
01829
เด็กหญิงปพิชญา จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
18
16
23
66
153
01790
เด็กชายเด็กชายณัฐพล ดวงศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
16
14
21
56
154
01787
เด็กชายกิตติศักดิ์ เหลาคม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
16
14
19
55
155
01811
เด็กชายณัฐนัน เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
14
10
18
53
156
01828
เด็กหญิงนาฏนภา จันทรแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
15
11
19
51
157
01820
เด็กชายวชิรวิทย์ สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
20
11
7
50
158
01798
เด็กชายอภิชาติ ปรักเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
18
9
17
50
159
01826
เด็กหญิงทักษยา กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
23
25
23
90
160
02008
เด็กชายนัฐพงศ์ มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
24
21
19
83
161
01823
เด็กหญิงกวินนาถ เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
17
22
25
83
162
01966
เด็กหญิงณัฐชยา พุ่มหมื่นไวย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
23
25
25
83
163
01770
เด็กหญิงกานต์ธีรา สร้อยจิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
16
22
25
80
164
01967
เด็กหญิงวริศรา ป่อยยิ้ม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
21
20
22
76
165
01965
เด็กชายประสบโชค โคตรพงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
20
19
22
74
166
01968
เด็กหญิงกมลชนก มะลิวัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
20
19
22
72
167
01964
เด็กชายธนภรณ์ เพิ่มผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
15
18
20
68
168
01809
เด็กชายกิตติพัฒน์ สิงห์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
17
14
21
59
169
01795
เด็กชายยศวริศ เพราะดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
15
15
15
53
170
01821
เด็กชายสิริเกียรติ แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
19
7
11
46
171
01818
เด็กชายพลวรรธน์ ศรีสุไชย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
7
9
11
37
172
01812
เด็กชายธนาธิป ดวงฟู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
7
6
28
173
01788
เด็กชายชาญอนันต์ มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
7
3
26
174
01815
เด็กชายปรีชา ดาบชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
5
5
7
22
175
01671
เด็กชายธนวรรธน์ นามโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
20
12
13
63
176
01612
เด็กหญิงวรัณปภา มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
19
16
18
74
177
01688
เด็กหญิงญาณกร บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
19
12
17
66
178
01976
เด็กชายป้อมเพชร จีนชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
18
21
16
73
179
01676
เด็กหญิงพรนภัส ปัญประโคน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
18
16
15
67
180
01980
เด็กหญิงนาราภัทร บุตรงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
18
15
15
66
181
01970
เด็กหญิงสุภิญญา ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
18
14
13
65
182
01679
เด็กหญิงสุทธิดา สีมาตรา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
16
15
15
61
183
01591
เด็กหญิงปัญญดา กระแสโท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
16
8
9
48
184
01663
เด็กหญิงบัวชมพู พึ่งผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
15
12
13
54
185
01834
เด็กชายสิริสมพงษ์ เครือนิล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
15
10
12
49
186
01626
เด็กหญิงนวรัตน์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
14
17
14
62
187
01978
เด็กหญิงณัฐธิดา ตระการผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
14
13
9
53
188
01633
เด็กหญิงณัชปภา ร่วมทวี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
14
5
11
47
189
01691
เด็กหญิงกันย์สินี เหง่าทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
13
15
9
53
190
01675
เด็กหญิงกัญญ์ณภัค พัฒน์ธีรสิริ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
13
13
9
51
191
01651
เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
12
14
11
55
192
01609
เด็กชายกิตติศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
12
10
7
45
193
01635
เด็กหญิงณัฎฐธิดา พรมทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
11
14
7
51
194
01833
เด็กหญิงรินรดา เมืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
11
10
8
47
195
01972
เด็กหญิงจันทัปปภา นนทพจน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
10
10
9
44
196
01625
เด็กหญิงฐิติชญาน์ โยนก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
10
11
9
43
197
01627
เด็กหญิงธัญพิชชา มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
8
18
10
52
198
01654
เด็กชายบัญญพนต์ สุระสังข์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
7
9
5
38
199
01657
เด็กชายชิษณุชา งามชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
6
14
7
34
200
01975
เด็กชายจิรภาส ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
21
10
18
62
201
01692
เด็กหญิงภัทรนันท์ เกิดมณี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
20
15
12
63
202
01595
เด็กหญิงสโรชา ธรรมดา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
18
12
12
58
203
01667
เด็กชายพงศ์ปกรณ์ ช่วยรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
17
8
10
54
204
01594
เด็กหญิงปวริศา วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
16
7
14
53
205
01665
เด็กหญิงทิชานาฏ แก้วสระคู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
16
13
9
50
206
01623
เด็กชายชยากุลย์ แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
16
12
9
45
207
01660
เด็กหญิงขัตติยา จำปาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
14
10
13
58
208
01643
เด็กชายปภินวิช ดัชถุยาวัตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
14
11
11
53
209
01652
เด็กหญิงฐาณิฎา นามวิชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
14
9
7
39
210
01629
เด็กชายเศรษฐพงษ์ นามสว่าง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
13
10
7
46
211
01666
เด็กหญิงปุณิกา ทองสรรค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
13
9
5
41
212
01597
เด็กหญิงวราภา ศาลางาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
12
10
10
45
213
01842
เด็กหญิงณพวรรณ เพิ่มทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
11
15
11
53
214
01678
เด็กหญิงอันธิยาธรณ์ นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
11
8
9
42
215
01608
เด็กชายกุลนันท์ รักพร้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
10
10
6
46
216
01624
เด็กหญิงสุขิตา แสงล้ำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
10
12
11
45
217
01619
เด็กหญิงเกวลิน แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
9
8
35
218
01668
เด็กชายพีรณัฐ เพ็ญประสิทธิ์กุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
10
4
7
35
219
01606
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ชวนยิ้ม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
9
8
10
40
220
01658
เด็กหญิงณัฐวิภา หล่าบรรเทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
9
6
7
33
221
01974
เด็กชายปุญญพัฒน์ เส้นเศษ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
8
8
31
222
01620
เด็กชายกัญจนากร บุญสด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
6
10
8
31
223
01647
เด็กชายศุภวิชญ์ ศาลางาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
4
13
3
29
224
01642
เด็กหญิงรักษิตา บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
16
12
15
58
225
01600
เด็กชายธนาเมธ ผงทวี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
16
8
8
50
226
01610
เด็กชายศิรสิทธิ์ ปานงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
15
15
11
56
227
01649
เด็กชายกฤตธนา จารุธนิตกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
15
12
12
54
228
01614
เด็กหญิงดาวิกา คงผาย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
15
8
5
39
229
01646
เด็กชายภัทรดนัย นามสว่าง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
14
8
8
41
230
02012
เด็กชายพลาธิป คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
13
12
9
50
231
01628
เด็กหญิงกมนธิดา เภาโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
13
12
8
39
232
01673
เด็กชายรัชพล เครือบุดดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
12
9
15
50
233
01615
เด็กหญิงวาสนา เครื่องพาที โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
11
10
10
40
234
01844
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
11
11
9
38
235
01973
เด็กหญิงปวริศา แจ้งสว่าง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
22
12
55
236
01592
เด็กชายพลภัทร ไกรเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
10
10
13
47
237
01977
เด็กชายวุฒิภัทร กำจัดภัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
10
11
10
47
238
01603
เด็กหญิงจิรัชญา กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
10
7
9
41
239
01690
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
12
5
38
240
01674
เด็กหญิงกรชุดา สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
9
9
9
38
241
01598
เด็กหญิงณัฐริกา ปะวะกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
6
8
33
242
01836
เด็กหญิงรุ่งนภา พลยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
8
6
7
28
243
01669
เด็กชายติณณวัฒน์ มัดยารัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
7
13
10
47
244
01648
เด็กหญิงพิชญวดี บัวเบิก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
7
4
13
39
245
01655
เด็กชายนันทิพัฒน์ งอกงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
7
14
37
246
01694
เด็กหญิงเกศรินทร์ แป้นพุดซา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
8
7
31
247
01599
เด็กหญิงบงกชธร บุณย์เดชาวัต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
4
7
9
32
248
01659
เด็กหญิงนรินทร์ญา ขันอาษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
4
7
10
30
249
01650
เด็กชายณัฐนันท์ สอนแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
19
11
10
56
250
01641
เด็กชายอนันตกาล งามชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
17
9
8
47
251
01843
เด็กชายวัชรวีร์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
13
12
13
51
252
01686
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ฟองการ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
13
13
8
47
253
01632
เด็กหญิงนันท์นภัส กาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
13
11
11
46
254
01596
เด็กหญิงศิรภัสสร ภูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
13
10
11
44
255
01683
เด็กชายชญตว์ ยอดเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
13
11
6
43
256
01835
เด็กชายปัณณ์ญาพัฒน์ จงใจงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
13
9
11
41
257
01611
เด็กชายกรินทร์ มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
13
8
7
40
258
01677
เด็กชายอิสระ ดาศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
12
14
11
46
259
02011
เด็กชายสุริยะวงค์ บุตศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
11
9
12
44
260
01692
เด็กชายธารข้าว กองทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
11
10
8
39
261
01638
เด็กหญิงอักษราภัค แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
11
9
5
35
262
01681
เด็กหญิงจิลลาภัทร จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
11
8
8
34
263
01634
เด็กหญิงณรัชต์หทัย ทันแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
11
9
5
34
264
01656
เด็กชายธนากร เอ็นดู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
12
9
40
265
01682
เด็กชายเกริกฤทธิ์ ดีสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
10
8
7
37
266
01602
เด็กชายอนุชิต คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
8
11
9
40
267
01840
เด็กชายปิยังกูร ฉิมงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
10
10
36
268
01637
เด็กชายนัทธวัฒน์ การะเกษ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
8
8
7
33
269
01645
เด็กหญิงณัฐธิดา สร้อยสีหา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
7
3
9
30
270
01838
เด็กหญิงอธิชา ดวนจันทึก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
6
7
10
29
271
01653
เด็กหญิงอัญารินทร์ ทองมูล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
5
9
7
31
272
01689
เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุขแสวง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
5
10
6
30
273
01644
เด็กชายบารมี บุญทันเสน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
16
15
13
60
274
01971
เด็กชายธีรชัย พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
11
10
40
275
01670
เด็กชายอาชิรวิชญ์ สนสุนันท์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
10
5
8
36
276
01617
เด็กหญิงพิชชาพร คุตมาสูนย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
7
9
35
277
01639
เด็กหญิงกวินธิดา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
10
7
6
30
278
01981
เด็กชายวีรวัฒน์ ธงชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
9
10
12
42
279
01672
เด็กหญิงกัญญาภัทร ชวนยิ้ม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
11
5
34
280
01687
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญทูล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
6
6
30
281
01680
เด็กหญิงพลอยอิงดาว สังขฮวด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
9
7
5
29
282
01605
เด็กชายเมธานันท์ สุวงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
10
10
39
283
01661
เด็กหญิงสุรินทร์มงคล มานา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
8
11
35
284
01979
เด็กชายเอกบดินทร์ สิริมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
8
5
10
32
285
01607
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
8
8
6
29
286
01604
เด็กหญิงณธิดา แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
7
7
13
39
287
01616
เด็กหญิงสุภัสสรา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
7
11
9
38
288
01837
เด็กชายมาตงค์ มีศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
11
5
32
289
01693
เด็กชายกฤติเดช บรรลุดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
7
5
8
27
290
01601
เด็กชายภัทรพล ประชุมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
6
13
9
35
291
01640
เด็กชายบูรณศักดิ์ วงทิพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
11
8
34
292
01636
เด็กชายปิยพงศ์ วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
7
12
34
293
01622
เด็กชายมณินทร สุทธิสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
6
11
2
30
294
01593
เด็กหญิงธาราธร วงศ์นาจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
4
2
2
15
295
01664
เด็กหญิงพิมสุดา วันแพง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
296
01520
เด็กชายเขมทัต มีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
23
21
23
91
297
01514
เด็กหญิงวริศรา แพงภูงา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
22
21
24
89
298
01460
เด็กหญิงพิชชาภา จันทะสอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
21
22
22
87
299
01466
เด็กหญิงอักษรศิลป์ คงนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
22
23
22
86
300
01507
เด็กชายสิรภัทร อินทร์ชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
18
23
22
83
301
01847
เด็กชายอนุชา เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
22
23
17
83
302
01469
เด็กชายณดรณ์ แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
19
23
19
83
303
01454
เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
16
22
21
83
304
01456
เด็กหญิงณิชาภา อุดเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
20
21
24
81
305
01476
เด็กชายอนพัช พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
18
19
22
79
306
01461
เด็กหญิงเมธาพร สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
14
22
22
78
307
01849
เด็กหญิงปภัชญา วงษ์นาศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
18
21
23
77
308
01451
เด็กชายอัมพวัน สีทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
19
16
19
76
309
01845
เด็กชายบวรวิช สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
14
21
20
73
310
01850
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองเหมาะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
21
17
20
72
311
01452
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คนตรง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
17
19
22
71
312
01465
เด็กหญิงอณามิกา พิเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
17
21
17
71
313
01504
เด็กชายวชิรวิชญ์ สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
15
17
19
70
314
01458
เด็กหญิงนันท์ธิชา เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
18
17
14
68
315
01463
เด็กหญิงสิริวิมล สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
18
20
16
67
316
01506
เด็กชายสถิตคุณ ศรีโพนทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
18
16
19
67
317
01851
เด็กหญิงปิญาพร บุญเชื้อ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
13
16
20
67
318
01450
เด็กชายอนุรักษ์ สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
17
16
19
65
319
01462
เด็กหญิงสรัลพร สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
14
17
12
58
320
01695
เด็กหญิงลภัสรดา ทองหนา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
7
22
16
55
321
01471
เด็กชายปวรรุจ อันมัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
19
20
23
82
322
01490
เด็กหญิงสุชาดา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
20
15
22
77
323
01852
เด็กชายปราชญา แก้วแสงใส โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
18
16
21
75
324
01856
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ช่ออินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
21
10
18
70
325
01527
เด็กชายวรจักร สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
16
11
22
67
326
01531
เด็กหญิงกัญญามาศ จอมทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
14
16
22
66
327
01440
เด็กชายจักรชัย จันทะคาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
14
17
18
64
328
01491
เด็กหญิงอัญชิสา โตตุ่นหมื่นไวย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
16
18
12
62
329
01459
เด็กหญิงพงศ์ศุลี เพิ่มทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
9
15
20
60
330
01860
เด็กหญิงศศิวิมลธา ยุงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
16
12
19
59
331
01472
เด็กชายพุฒิเทพ ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
17
8
19
59
332
01519
เด็กชายกันตวัฒน์ เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
9
13
19
58
333
01696
เด็กชายนัธทวัฒน์ หัดกล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
11
11
14
56
334
01530
เด็กชายอัศวิน ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
14
10
11
53
335
01857
เด็กหญิงเกวลิน จารัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
11
6
18
52
336
01473
เด็กชายภัทรพล กาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
10
16
50
337
01861
เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณกูฎ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
7
13
44
338
01846
เด็กชายภัทรพล ยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
9
12
5
44
339
01479
เด็กหญิงกันยากร สุววรกานต์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
10
8
7
42
340
01439
เด็กชายพุทธิภัทร์ วันลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
9
9
8
40
341
01441
เด็กชายณัฐกรณ์ เค้าหาญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
9
6
11
40
342
01445
เด็กชายปัญญากร สุระสังข์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
7
9
9
40
343
01448
เด็กชายศุภเดช นามบุญลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
10
6
9
38
344
01488
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยืนมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
8
10
7
38
345
01468
เด็กชายณฐวัฒน์ แก่นวิชา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
9
10
35
346
01455
เด็กหญิงฐิติวรดา โยนก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
10
21
17
70
347
01854
เด็กชายอติคุณ พรหมชาติ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
9
19
20
70
348
01864
เด็กหญิงกัญญพัชร ศรีมาส โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
15
18
20
68
349
01495
เด็กชายณฐกร ฟุ่มเฟย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
14
15
20
64
350
01535
เด็กหญิงปัญญ์นภัส สังขะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
15
12
12
57
351
01982
เด็กหญิงกวินทิพย์ ฉัตรเกาะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
15
11
16
56
352
01983
เด็กหญิงนริสา เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
7
15
21
55
353
01501
เด็กชายพิชญุตม์ ปันสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
12
14
13
50
354
01533
เด็กหญิงณัชชาวีณ์ อ่อนดีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
11
13
12
50
355
01453
เด็กหญิงเกวลิน สีเหลือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
8
17
49
356
01474
เด็กชายสุกฤษฎิ์ คุ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
10
13
13
48
357
01523
เด็กชายธนกฤต ประเสริฐสังข์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
12
8
13
46
358
01866
เด็กชายชวภณ ศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
13
9
15
45
359
01867
เด็กชายณัฐนนท์ สายเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
13
12
9
45
360
01502
เด็กชายภัคพล หอมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
17
10
9
44
361
02010
เด็กชายดนัยณัฐ กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
14
10
9
44
362
01444
เด็กชายปรมัตถ์ ภูกลาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
11
9
13
44
363
01528
เด็กชายศุภกฤต เชื้อกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
12
14
10
43
364
01855
เด็กชายพัชรพล นนท์ศิริ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
14
5
9
42
365
01443
เด็กชายธฤติมัต ระย้าย้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
7
13
10
40
366
01508
เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
7
9
40
367
01457
เด็กหญิงธีรดา ช่วยทำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
13
7
39
368
01858
เด็กหญิงปภานัน แสวงสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
9
4
15
38
369
01505
เด็กชายวัชรากร กระแสโท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
8
7
31
370
01500
เด็กชายนภัสกร จารุธนิตกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
8
7
6
30
371
01848
เด็กหญิงชลนิภา ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
9
12
19
57
372
01489
เด็กหญิงวรัญญา ศรีเมฆ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
14
12
21
55
373
01853
เด็กชายภูภูมิ จันทสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
15
11
21
54
374
01985
เด็กหญิงนริสรา เสนปอภาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
12
20
51
375
01525
เด็กชายภานุวัฒน์ สุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
14
10
16
50
376
01497
เด็กชายณัฐชานนท์ นามวงค์ลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
17
9
13
48
377
01480
เด็กหญิงขวัญศิริ โสรถาวร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
11
8
19
47
378
01517
เด็กชายกฤชฐา ชายยินดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
9
17
42
379
01477
เด็กชายอัครวินท์ ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
14
6
7
42
380
01513
เด็กหญิงวรรณิดา วันลา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
9
10
12
41
381
01700
เด็กชายโสภณัฐ สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
7
10
41
382
01862
เด็กชายกนกพิชญ์ สิงห์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
9
12
8
39
383
01483
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ยื้อรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
14
9
38
384
01482
เด็กหญิงจีระกานต์ เทพบุตรดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
13
7
7
38
385
01532
เด็กหญิงกัณฐาภรณ์ ยิ่งสุเรือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
5
14
37
386
01521
เด็กชายจุลจักร กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
12
10
37
387
01446
เด็กชายภูบดินทร์ คงนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
11
10
6
37
388
01986
เด็กหญิงบุญญิสา อินทร์ชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
10
10
10
36
389
01534
เด็กหญิงนันทิกานต์ ดาศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
11
6
13
35
390
01449
เด็กชายสืบสกุล สมสวย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
11
8
7
34
391
01498
เด็กชายธีรธร สายรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
8
9
32
392
01984
เด็กชายอรรถพันธ์ ชัยคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
6
5
30
393
01863
เด็กชายกฤติเดช สวัสดิวงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
4
6
11
27
394
01503
เด็กชายเมธาสิทธิ์ พ้นภัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
20
13
9
53
395
01492
เด็กหญิงแสงศิริ รอฮ์ม คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
9
14
11
45
396
01699
เด็กชายวุฒิภัทร นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
11
13
9
44
397
01515
เด็กหญิงศิริกาญจน์ อุไรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
11
10
42
398
01470
เด็กชายนันทิพัฒน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
12
11
42
399
01859
เด็กหญิงภัทริกา ยาตุนุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
12
11
12
41
400
01485
เด็กหญิงดวงฤทัย บรรลุดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
11
11
9
41
401
01442
เด็กชายธนดล สร้อยจิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
13
11
40
402
01481
เด็กหญิงจิราวรรณ งามเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
11
9
39
403
01493
เด็กชายกันตพัฒน์ พวงมาลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
12
9
9
38
404
01511
เด็กหญิงนิรัชพร วงศ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
9
8
36
405
01885
เด็กหญิงเขมิกา คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
12
6
10
35
406
01949
เด็กชายธัญญาภัค ใจหอมชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
10
6
35
407
01529
เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์จิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
8
8
9
35
408
01494
เด็กชายกันตพงศ์ เศษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
6
9
9
34
409
01868
เด็กชายวชิรวิทย์ บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
7
6
34
410
01697
เด็กชายปรเมตต์ นากกระแสร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
6
9
11
32
411
01475
เด็กชายอธิชา เพชรงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
6
12
6
32
412
01518
เด็กชายกันตพัชญ์ เศษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
10
6
6
29
413
01496
เด็กชายณัฐชนน พิเคราะห์กิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
5
9
7
28
414
01516
เด็กหญิงอธิติญา ทวีวุฒิ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
4
6
26
415
01512
เด็กหญิงเพียงขวัญ สุวรรณธาดา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
416
01355
เด็กหญิงครองขวัญ พันธ์ศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
18
16
19
77
417
01311
เด็กหญิงนภัสกร โสสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
25
19
14
18
76
418
01382
เด็กหญิงบุญญาพร สุกแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
16
19
22
76
419
01704
เด็กหญิงทิพารัตน์ สร้อยจิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
20
10
20
73
420
01869
เด็กชายชัชนันท์ เหิมหัก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
18
19
18
73
421
01706
เด็กชายสุทธิภัทร ไกรสูรย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
24
19
8
20
71
422
01308
เด็กหญิงบุณยาพร จงใจงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
15
13
18
69
423
01303
เด็กหญิงขนิษฐา พรรณาเหนือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
15
14
18
68
424
01703
เด็กหญิงณีรนุช แซ่แพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
14
16
15
67
425
01383
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ทรงพระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
15
14
15
66
426
01377
เด็กหญิงกนกสิริ คลองงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
15
15
17
66
427
01347
เด็กชายพณณกร คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
17
8
16
64
428
01331
เด็กหญิงนาราชา พิศเพ็ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
17
9
17
63
429
01714
เด็กหญิงสุพภิดา จำปาขีด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
15
14
14
63
430
01314
เด็กชายกฤตพจน์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
15
9
16
62
431
01361
เด็กหญิงวิชญาดา เสาว์ทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
14
10
14
61
432
01870
เด็กหญิงณัฐชรีญา บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
17
17
10
61
433
01709
เด็กหญิงพิชามญธุ์ นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
20
7
16
60
434
01872
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
20
7
13
59
435
01315
เด็กชายณัฐนนท์ สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
15
8
20
58
436
01707
เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์สาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
15
10
14
56
437
01702
เด็กหญิงณัฐณิชา สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
12
11
10
50
438
01378
เด็กหญิงณัฐมน นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
9
7
16
46
439
01705
เด็กชายจีรวัฒน์ สุขสนิท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
17
5
8
42
440
01988
เด็กหญิงวริญญา กาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
16
17
20
73
441
01987
เด็กชายพิภพ แก้วปุ่ม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
14
17
18
70
442
01359
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
18
6
18
62
443
01873
เด็กหญิงบุณยนุช คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
15
11
17
60
444
01711
เด็กชายเดชภพ ศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
14
7
18
58
445
01712
เด็กหญิงกัลยาภัค พุทธานุ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
12
10
18
58
446
01324
เด็กชายสุนทรวิทย์ โสรถาวร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
13
11
18
58
447
01357
เด็กหญิงจิรัญญา เข้ลี้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
11
6
17
55
448
01330
เด็กหญิงธัญพิชชา ชุมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
12
8
16
54
449
01381
เด็กหญิงธาราลักษณ์ จงใจรักษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
12
5
17
52
450
01345
เด็กชายปีรติ แก้วสาย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
17
10
13
52
451
01371
เด็กชายนาวา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
15
9
6
50
452
01316
เด็กชายธนวิชญ์ แวงวาสิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
17
6
9
50
453
01343
เด็กชายนาราชา จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
13
10
15
50
454
01364
เด็กชายก่อเกียรติ ทีงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
10
10
12
48
455
01337
เด็กหญิงสุธาสินี แสนสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
10
13
47
456
01360
เด็กหญิงภัสสราภรณ์ กระแสอินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
9
5
16
45
457
01710
เด็กหญิงวรางค์สิริ วงศ์พินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
19
7
11
45
458
01376
เด็กชายสิรวิชญ์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
10
12
42
459
01365
เด็กชายจิรายุ สีหาเสน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
8
12
41
460
01299
เด็กชายปฐมพงษ์ เติมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
13
4
14
41
461
01373
เด็กชายภูชิต พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
9
7
6
37
462
01336
เด็กหญิงมุกอันดา พรรณาเหนือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
8
10
37
463
01540
เด็กหญิงวรัชญา เสนสอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
13
7
10
35
464
01293
เด็กชายชยากร วิจารย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
6
3
12
32
465
01990
เด็กหญิงกานต์ธีรา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
22
16
13
16
67
466
01716
เด็กชายศิรชัช ตอโนนสูง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
16
8
13
58
467
01353
เด็กหญิงกันติชา พลดงนอก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
18
10
11
56
468
01334
เด็กหญิงปวันรัตน์ สุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
13
8
15
55
469
01713
เด็กหญิงปุณยพร วารีร้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
11
13
12
54
470
01296
เด็กชายธนาธิป งามชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
11
5
15
51
471
01297
เด็กชายธารน้ำ กองทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
14
6
13
51
472
01989
เด็กชายกวีวัฒน์ แก้วหนองฮี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
14
6
13
51
473
01307
เด็กหญิงนริศรา คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
15
6
13
48
474
01380
เด็กหญิงธาราทิพย์ จงใจรักษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
12
5
10
47
475
01332
เด็กหญิงนิชาภา แก่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
8
11
11
47
476
01351
เด็กชายวริทธิ์นันท์ ชาติพันจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
9
11
11
46
477
01362
เด็กหญิงสรณ์สิริ ปรักเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
12
13
10
46
478
01385
เด็กหญิงพัชราพร สมนึก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
17
10
9
45
479
01292
เด็กชายชนะศึก กองแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
10
8
10
44
480
01326
เด็กชายอัครวินท์ หอมหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
11
7
12
44
481
01333
เด็กหญิงปพิชญา สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
15
6
6
43
482
01289
เด็กชายกิตติคุณ สาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
13
5
11
43
483
01367
เด็กชายณัฐเศรษฐ ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
11
8
10
42
484
01356
เด็กหญิงจิณณพัต ซ้อนศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
8
12
41
485
01335
เด็กหญิงเปมิกา ทันแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
12
4
7
33
486
01313
เด็กหญิงอนันตญา เพชรงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
12
3
8
31
487
01370
เด็กชายธีรเทพ นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
1
5
8
28
488
01871
เด็กหญิงกนกณัฐ รัตน์ประโคน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
5
6
27
489
01537
เด็กชายชัชตพณ สุดาปัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
18
7
13
55
490
01302
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หล่าบรรเทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
18
6
15
51
491
01991
เด็กชายปวริศร์ แจ้งสว่าง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
11
14
9
50
492
01349
เด็กชายภูมิพัฒน์ เรืองหุ่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
17
6
10
49
493
01874
เด็กหญิงอริสรา วุฒิยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
17
6
11
47
494
01352
เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วแกมเกษ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
15
6
14
47
495
01386
เด็กหญิงพิชญาภัค ชินรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
5
16
45
496
01375
เด็กชายศิรศิทธิ์ กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
7
7
8
42
497
01295
เด็กชายณัฏฐชัย งามชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
12
6
5
42
498
01329
เด็กหญิงดวงกมล บูรณ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
15
3
10
40
499
01718
เด็กหญิงพิชญธิดา นินดำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
17
7
5
38
500
01340
เด็กชายณัฏฐกฤต นาคกระแสร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
6
7
8
37
501
01993
เด็กหญิงบุญธิดา บุญยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
9
2
11
35
502
01538
เด็กชายธนวรรธน์ กาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
6
5
7
34
503
01310
เด็กหญิงพุธิตา เที่ยงธรรม. โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
10
4
8
34
504
01312
เด็กหญิงสศิวิมล สายจีน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
10
8
6
34
505
01715
เด็กชายณธกร นิรัยรัมย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
10
1
8
33
506
01300
เด็กชายปวรรุจ ภูกลาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
9
2
8
33
507
01992
เด็กชายธีร์ธวัช จันทสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
9
6
4
32
508
01318
เด็กชายพรพรม ฉลาดล้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
6
6
9
31
509
01358
เด็กหญิงธัญญาภัทร สร้อยสีหา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
9
2
9
28
510
01319
เด็กชายวงศธร เป็นสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
4
6
8
27
511
01298
เด็กชายปกรณ์ บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
5
4
6
26
512
01344
เด็กชายปัณณวิชญ์ ทองยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
8
4
5
26
513
01325
เด็กชายอัคคเดช ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
5
5
9
26
514
01321
เด็กชายสรัล เมชบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
18
7
17
51
515
02009
เด็กหญิงพิชญานิน กันยายน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
16
8
10
47
516
01542
เด็กหญิงณัฐภัทรา บุญสะอาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
14
7
11
41
517
01368
เด็กชายธนภัทร สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
7
8
10
36
518
01290
เด็กชายคุณานนต์ สาลัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
12
8
6
35
519
01374
เด็กชายเรวัต ลันสี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
6
9
35
520
01328
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
9
7
31
521
01341
เด็กชายณัฐดนัย แก้มปุม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
5
10
8
31
522
01388
เด็กหญิงสุธารส กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
6
7
4
30
523
01384
เด็กหญิงปิยอร เจริญวรณัช โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
7
6
11
30
524
01317
เด็กชายนนธวัช พูลสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
6
5
29
525
01372
เด็กชายเบญจพล งามเสมอ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
5
8
8
27
526
01320
เด็กชายศรัณย์กร ชินพิมาย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
2
6
6
26
527
01339
เด็กชายชยุต ลาภจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
4
6
9
26
528
01348
เด็กชายพิสิษฐ์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
5
7
8
26
529
01342
เด็กชายทัศน์พล จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
5
6
9
26
530
01346
เด็กชายพชร จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
6
4
25
531
01354
เด็กหญิงกุลชนก กุลวงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
2
8
7
25
532
01717
เด็กหญิงชนาภัทร ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
8
7
2
24
533
01366
เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
6
5
7
23
534
01541
เด็กชาย อัครวัฒน์ ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
4
7
7
23
535
01291
เด็กชายจิณณพัต คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
6
3
8
22
536
01338
เด็กหญิงอรนุช เชื้อสาย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
3
8
4
21
537
01301
เด็กชายพัทธดนย์ วัติประโคน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
538
01309
เด็กหญิงประภาภัทร งามชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
539
01548
เด็กหญิงอธิชนันท์ ศรีโพนทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
22
21
13
75
540
01719
เด็กหญิงลัลน์ลลิต ทองหนา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
21
23
15
73
541
01180
เด็กชายภูตะวัน บุญคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
20
23
13
72
542
01549
เด็กชายนราวิชญ์ นินดำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
19
20
14
67
543
01546
เด็กหญิงบุญรักษา ศาตะสมิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
17
20
10
64
544
01159
เด็กชายอัคคเดช วรรณะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
19
17
17
61
545
01160
เด็กชายอัครินทร์ มาลาคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
20
15
11
60
546
01219
เด็กชายกิจอนันต์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
14
20
10
58
547
01544
เด็กชายปัญณ์ คงยืน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
13
19
13
58
548
01169
เด็กหญิงสรัลชนา เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
20
15
10
56
549
01230
เด็กหญิงกันตสิริ ทรงพระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
14
16
11
54
550
01208
เด็กหญิงญาณินี วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
15
18
9
53
551
01161
เด็กหญิงจิรัชญา สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
15
14
7
52
552
01237
เด็กหญิงสิรินทรา เหลาอาจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
14
18
9
51
553
01547
เด็กหญิงอินทิรา ยอดเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
13
16
11
49
554
01176
เด็กชายธีรวัฒน์ ศาลางาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
14
17
7
46
555
01875
เด็กชายเจสเปอร์ ซี ย่วน ลิม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
11
16
11
46
556
01720
เด็กหญิงอทิตญา เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
14
15
12
46
557
01200
เด็กชายธเนศ ศรีศิลา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
11
16
10
44
558
01214
เด็กหญิงวริศรา ซ้อนศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
9
13
11
43
559
01198
เด็กชายณภัทร์ สมรูป โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
10
13
7
40
560
01154
เด็กชายพัชรพล เล่ห์กล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
14
10
6
39
561
01233
เด็กหญิงณัฏฐมน บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
15
4
38
562
01225
เด็กชายภานุพงศ์ พดภูงา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
9
9
34
563
01222
เด็กชายธีรภัทรภูมิ หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
8
8
31
564
01162
เด็กหญิงจีระกุล เทพบุตรดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
13
19
9
52
565
01560
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ เสียงเพราะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
18
13
9
50
566
01168
เด็กหญิงศิริประภา เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
17
12
15
49
567
01217
เด็กชายกรวิชญ์ งวงกระโทก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
6
18
12
47
568
01994
เด็กชายเจษฎากร จันดาอ่อน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
12
13
6
43
569
01551
เด็กหญิงกัลชนา มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
13
9
43
570
01721
เด็กชายธนกฤต ไกรเสือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
15
5
12
42
571
01179
เด็กชายปรัชญานันท์ พรรณาเหนือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
13
9
9
39
572
01236
เด็กหญิงศรีศุภางค์ สีเหลือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
13
10
39
573
01722
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทำดีกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
14
11
8
39
574
01392
เด็กหญิงสุธีนุช สุกใส โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
8
8
12
38
575
01552
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
14
9
38
576
01178
เด็กชายปภาวิน ดัชถุยาวัตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
9
9
7
37
577
01235
เด็กหญิงภัททิยา ทรงพระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
12
9
9
37
578
01212
เด็กหญิงธัญย์ชนก กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
7
17
7
37
579
01188
เด็กหญิงเจริญพร รินโยธา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
10
11
11
37
580
01559
เด็กชายภูตะวัน วันลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
8
9
36
581
01164
เด็กหญิงภรณ์นิภา จันทะคาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
10
16
7
36
582
01550
เด็กหญิงนฤมล ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
11
6
7
35
583
01391
เด็กหญิงวลัยอร พรโสภณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
11
8
10
35
584
01724
เด็กหญิงกฤตชญา พูนศรีธนากูล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
9
18
5
35
585
01209
เด็กหญิงญาดา สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
9
3
11
31
586
01590
เด็กหญิงธนพร อังสนุ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
10
7
8
31
587
01165
เด็กหญิงรัศมีดารา โพธิ์ไพร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
9
9
2
28
588
01218
เด็กชายกันทรากร พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
8
6
4
21
589
01998
เด็กหญิงกัญธิมา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
10
16
8
49
590
01876
เด็กหญิงปภินดา วงษ์นาศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
15
17
11
48
591
01555
เด็กหญิงกัลยกร เพชรบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
10
8
10
40
592
01996
เด็กชายวชิรปกรณ์ แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
8
12
7
39
593
01190
เด็กหญิงตรีรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
11
8
10
39
594
01997
เด็กหญิงกาญจน์ธิญา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
13
12
6
39
595
01220
เด็กชายจิราพัชร กมล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
16
6
6
37
596
01191
เด็กหญิงนรัศชฎาฟ้า ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
12
10
37
597
01995
เด็กชายกิตธิพัฒน์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
12
10
9
36
598
01393
เด็กชายธีรวีร์ พรีพรม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
13
3
11
35
599
01163
เด็กหญิงปารีณา เข้ลี้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
13
11
6
35
600
01561
เด็กหญิงดาวิกา เทพบุดดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
6
11
7
34
601
01554
เด็กหญิงกมลนิตย์ สิงคเสลิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
4
10
33
602
01390
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โตตุ่นหมื่นไวย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
10
3
32
603
01204
เด็กชายพลทิพย์ แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
11
7
6
32
604
01563
เด็กหญิงศศิธร เพ็งสว่าง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
13
4
9
32
605
01167
เด็กหญิงวีรยา ถนอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
11
7
7
31
606
01166
เด็กหญิงลภัสรดา ชื่นบาน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
10
4
29
607
01543
เด็กชายญาณกิตติ์ ฉิมงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
4
8
28
608
01175
เด็กชายไชยวัฒน์ โสภี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
7
10
5
28
609
01880
เด็กหญิงปุณยวีร์ ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
12
2
3
27
610
01556
เด็กหญิงสุณัฎฐา ชัยพร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
5
6
26
611
01183
เด็กหญิงกชกร สุรวรกานต์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
9
5
7
25
612
01239
เด็กหญิงโสภิดา บำรุงนา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
7
6
5
24
613
01232
เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา ทันแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
2
4
5
18
614
01557
เด็กชายแสงธรรม รอฮ์ม คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
21
4
43
615
01205
เด็กชายอนันตสิทธิ์ เอี่ยมภูงา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
10
7
9
38
616
02001
เด็กหญิงนริศรา ทองดีนอก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
10
13
4
37
617
01723
เด็กชายปัญญากร กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
11
9
9
35
618
02000
เด็กหญิงปัญญาพร สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
4
8
10
34
619
01199
เด็กชายณัฐดนัย ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
6
9
7
33
620
01226
เด็กชายวัชระ รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
12
4
6
32
621
01195
เด็กชายกิตติศักดิ์ ชัยโชติภูมินนท์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
7
7
9
32
622
01877
เด็กชายกิตติภพ แก้ววัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
11
8
7
32
623
01216
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
4
8
12
31
624
01185
เด็กหญิงกมลทิพย์ จงดูกลาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
8
7
3
27
625
01186
เด็กหญิงกมลรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
3
6
27
626
01213
เด็กหญิงรมิดา ภูจอมนาค โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
4
4
12
27
627
01562
เด็กหญิงอธิตญาพร เอกสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
8
7
7
27
628
01227
เด็กชายสรวิศ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
5
10
9
27
629
01155
เด็กชายภคพงศ์ สายรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
6
7
4
25
630
01202
เด็กชายปัณณวิชญ์ มีแฟง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
6
8
5
25
631
01196
เด็กชายชัชวาล สุดศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
5
12
4
25
632
02002
เด็กหญิงชิตาภา พูนสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
3
12
1
24
633
01152
เด็กชายปกป้องสกุล ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
2
13
4
24
634
01194
เด็กชายกันติพัฒน์ สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
4
11
4
23
635
01879
เด็กชายภากร สมานมิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
3
4
6
20
636
01189
เด็กหญิงณัฐสุดา กรรมพระอินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
5
5
4
20
637
01147
เด็กชายกฤตเมธ ดวนจันทึก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
4
4
7
18
638
01999
เด็กชายธีรสิทธิ์ สมตน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
1
4
4
15
639
01234
เด็กหญิงธัญธรณ์รัศม์ ธรรมนาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
12
12
8
43
640
01211
เด็กหญิงธัญชนก ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
11
7
6
35
641
01206
เด็กหญิงขวัญข้าว สุทธิสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
8
10
6
35
642
02004
เด็กหญิงมาลิษา เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
7
8
7
33
643
01553
เด็กชายธนัท อนันต์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
10
6
13
32
644
01558
เด็กชายกฤษณะพงษ์ ยิ่งสุเรือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
7
6
4
30
645
02003
เด็กหญิงสรินทร ปัญจการ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
7
7
30
646
01149
เด็กชายณฐกรณ์ รัตนพนาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
7
6
29
647
01210
เด็กหญิงฐณิชชา แสงรุ้ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
9
8
8
29
648
01878
เด็กชายจิรพัฒน์ เพียพยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
4
8
7
28
649
01197
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีส่ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
6
9
5
28
650
01151
เด็กชายธีรวัฒน์ สมโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
11
5
6
27
651
01150
เด็กชายทรงสิทธิ์ มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
5
5
26
652
01157
เด็กชายวิทวัส ผายสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
6
2
6
25
653
01238
เด็กหญิงสุพิชญา บุญศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
5
6
4
24
654
01231
เด็กหญิงกิตติญาวดี สังขหวด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
11
3
5
24
655
01229
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พวงมาลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
10
6
3
24
656
01177
เด็กชายเนตรดนัย ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
10
4
4
23
657
01223
เด็กชายปฐมพร รักธง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
11
3
3
22
658
01228
เด็กชายอัครา ขันทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
7
6
4
22
659
01201
เด็กชายธัญวิทย์ ใสสะอาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
6
2
5
21
660
01171
เด็กชายกฤษณพงศ์ ชวนยิ้ม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
3
3
4
20
661
01173
เด็กชายชยางกูร นาถาบำรุง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
5
5
4
19
662
01215
เด็กหญิงสุชาวดี สุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
4
0
3
15
663
01221
เด็กชายทินภัทร สังข์ชม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
1
4
7
3
15
664
01394
เด็กชายภีมม์พัฒน์ เจริญศิริ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
19
23
20
80
665
01395
เด็กชายการกุล รักพร้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
18
22
17
74
666
01042
เด็กชายวิษณุกร สังข์สาลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
19
23
16
74
667
01399
เด็กหญิงขวัญข้าว พิมสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
17
22
16
71
668
01881
เด็กหญิงสุจิรา มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
18
20
14
68
669
01088
เด็กชายพงศธร พันธ์สุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
18
16
16
65
670
01725
เด็กชายพิชญพงศ์พันธ์ เจริญไว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
15
22
16
64
671
01023
เด็กหญิงปาณิสรา เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
16
20
13
61
672
01082
เด็กชายณฐภัทร โกฎหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
17
17
14
59
673
01015
เด็กหญิงเตชินี วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
12
19
14
58
674
01095
เด็กหญิงศรัณดาภัทร์ พัฒน์ธีรสิริ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
14
19
15
57
675
01017
เด็กหญิงณฐมน สังวร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
14
20
14
56
676
01012
เด็กชายวชิรวิทย์ สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
13
18
17
56
677
01078
เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
18
12
20
55
678
01009
เด็กชายพงศกร แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
15
17
8
52
679
01022
เด็กหญิงนวิยา สิงคเวหน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
15
13
19
52
680
01047
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
15
15
14
51
681
01038
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ บุญปัญญา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
15
16
11
49
682
01083
เด็กชายทัพฟ้า พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
16
13
14
49
683
01024
เด็กหญิงพิมลตรา เพิ่มผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
14
6
18
47
684
01053
เด็กหญิงศุพิชญา กองธรรม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
15
11
46
685
01010
เด็กชายพศิน พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
14
15
12
46
686
01019
เด็กหญิงธัญภัทร กระแสโท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
12
10
14
45
687
01032
เด็กชายเจษฎากร พูลสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
13
12
14
45
688
01048
เด็กหญิงจันกมล ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
16
9
12
43
689
01396
เด็กชายอริย์ธัช ภู่ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
16
22
16
67
690
01067
เด็กชายชัชพงศ์ เสามั่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
19
16
15
58
691
01025
เด็กหญิงภัคจิรา วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
17
23
12
58
692
01039
เด็กชายยศวริศ รัตนพนาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
12
19
14
54
693
01402
เด็กหญิงเอเลน่า คราวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
17
17
11
53
694
01035
เด็กชายณฐวัฒน์ คงอ่อน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
14
17
9
51
695
01060
เด็กชายธนกฤต มิ่งไม้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
14
13
14
50
696
01021
เด็กหญิงนงนภัส เสริมศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
13
8
14
46
697
01018
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นามโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
11
11
13
46
698
01726
เด็กชายกฤษณภพ พุทธานุ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
15
6
18
45
699
01068
เด็กหญิงกัญญพัชร รัตนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
10
14
44
700
01016
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ แก้วแกมเกษ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
11
13
15
44
701
01398
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทิพศร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
11
13
11
42
702
01020
เด็กหญิงธิดารา ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
11
11
13
42
703
01243
เด็กหญิงชุติพัสตร์ ทับแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
14
11
11
42
704
01245
เด็กหญิงภัทรนันท์ กระแสอินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
11
9
10
41
705
01069
เด็กหญิงกุลธิดา สุขใส โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
11
11
40
706
01092
เด็กหญิงปภาดา วารีร้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
7
13
40
707
01033
เด็กชายโชติธนภัทร เสาร์ปรัชญา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
11
10
39
708
01072
เด็กหญิงณัฐพร ผ้าผิวดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
12
6
11
38
709
01071
เด็กหญิงชนาพร เติมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
9
9
11
37
710
01056
เด็กหญิงอัฉริยา กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
8
12
10
37
711
01094
เด็กหญิงพิชญาภา สืบเพ็ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
7
13
35
712
01401
เด็กหญิงภัทรมล กาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
12
9
10
35
713
01008
เด็กชายตรัยภูมิ มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
6
7
32
714
01407
เด็กชายปิยะวัฒน์ กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
13
12
10
47
715
01400
เด็กชายเกริกวิทย์ พันระนา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
12
13
12
47
716
01244
เด็กหญิงกัญดาริน มงคล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
12
11
16
45
717
01249
เด็กหญิงณัฐนรี กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
15
13
12
45
718
01027
เด็กหญิงศิริภัสสร สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
14
8
14
44
719
01040
เด็กชายรณภพ กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
14
11
12
44
720
01403
เด็กชายวิชญะ อุดมคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
10
11
41
721
01091
เด็กหญิงบวรรัตน์ โสมแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
10
8
14
39
722
01406
เด็กหญิงเอลียาห์ จิตสง่า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
13
10
39
723
01026
เด็กหญิงลภัสรดา บุญล้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
9
14
39
724
01031
เด็กหญิงอัญญารินทร์ ขันอาษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
14
8
10
38
725
01097
เด็กหญิงศิริพรรณ แจ่มจรัสกิจทวี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
10
12
9
37
726
01007
เด็กชายณฐกร กระแสอินทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
13
9
10
37
727
01241
เด็กชายทินภัทร สงเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
10
10
9
36
728
01052
เด็กหญิงวีรยา จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
12
8
9
35
729
01727
เด็กหญิงมาลินี กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
13
6
6
34
730
01034
เด็กชายชินวัตร มีลาภ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
8
6
34
731
01073
เด็กหญิงธนภร ปานเพชร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
12
6
7
33
732
01049
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ถิ่นทัพไทย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
7
2
9
30
733
01077
เด็กหญิงวรดา สังข์สุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
11
6
8
30
734
01036
เด็กชายทัศพล แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
10
9
8
30
735
01014
เด็กชายศิวัช จันทรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
4
6
26
736
01408
เด็กชายศุภกิต วรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
5
8
4
25
737
02006
เด็กหญิงศรัญญา มะลิวัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
14
15
15
50
738
02007
เด็กหญิงบุญนดา ผลเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
11
18
16
50
739
01565
เด็กชายธนกฤต ทาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
14
13
6
43
740
01090
เด็กชายสุรศักดิ์ ลักขษร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
14
10
11
42
741
01084
เด็กชายนันทกร พิสะโสระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
2
14
13
13
42
742
01087
เด็กชายปารมี สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
15
8
8
41
743
01050
เด็กชายนันทพงศ์ งามชื่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
14
6
11
41
744
02005
เด็กชายธนกฤต กระแสโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
13
5
16
40
745
01051
เด็กหญิงวนิดา มูลพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
12
12
11
40
746
01567
เด็กหญิงดรุณี บุญล้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
11
7
9
37
747
01568
เด็กหญิงสิรยากร แสนโคตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
12
9
10
36
748
01882
เด็กชายปกป้อง อินทร์ชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
11
4
12
34
749
01089
เด็กชายภูริช พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
7
8
10
32
750
01242
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พันธ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
8
9
32
751
01250
เด็กหญิงธีรตา ทองมาน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
8
10
6
29
752
01246
เด็กชายอเนชา ทาหาญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
8
11
7
29
753
01029
เด็กหญิงอภิญญา ทัพขวา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
8
9
4
27
754
01247
เด็กชายกิตติพิชญ์ แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
4
8
9
27
755
01046
เด็กหญิงกวินธิดา นิลนาฎ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
14
5
3
27
756
01093
เด็กหญิงพิชญาภา แผ่นทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
2
11
8
5
26
757
01058
เด็กชายจิรายุ ขันตีกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
9
7
6
25
758
01404
เด็กชายศุภกฤต พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
10
10
39
759
01405
เด็กหญิงธีรดา คงทน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
8
13
12
39
760
01566
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
7
12
38
761
01055
เด็กหญิงอนิศรา พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
7
11
16
38
762
01410
เด็กหญิงญาดา แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
12
9
9
37
763
01065
เด็กชายอภิวัฒน์ ทัพขวา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
7
12
35
764
01409
เด็กหญิงญาณิกา แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
8
12
35
765
01011
เด็กชายภาณุพงศ์ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
12
6
34
766
01028
เด็กหญิงศิริวัฒนา ชะเอมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
7
12
9
33
767
01062
เด็กชายปิยะวุฒิ สมรูป โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
8
8
31
768
01044
เด็กชายอาทิตวราห์ ขันทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
9
6
10
30
769
01075
เด็กชายพรรษกร กระแจะจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
5
9
6
29
770
01070
เด็กหญิงชญาน์พร สุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
7
5
10
27
771
01013
เด็กชายศิวดล ภูแสงสั้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
6
10
4
26
772
01066
เด็กชายกิตติกร ดวงศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
6
6
4
24
773
01248
เด็กชายวิธานาถ ชนามุยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
7
6
4
22
774
01064
เด็กชายภัทรนันท์ ทรงพระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
2
4
21
775
01063
เด็กชายพสุธา สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
5
7
4
20
776
01043
เด็กชายสุธินันท์ พรมเทพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
777
01569
เด็กชายพงศ์พิพัทธ์ ไพรสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
16
17
18
72
778
00898
เด็กชายอณาวิล พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
23
13
17
15
68
779
00909
เด็กหญิงรักษา สังข์ศักดา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
19
11
17
17
64
780
01729
เด็กชายธีรกานต์ พิมพ์สาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
11
15
15
62
781
01251
เด็กชายสหมงคล เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
11
19
14
62
782
01258
เด็กชายปรวินทร์ สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
14
15
16
62
783
00926
เด็กหญิงพรรณนัดดา รักษาภักดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
18
13
13
16
60
784
00918
เด็กชายสงกรานต์ จารุธนิตกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
14
10
15
59
785
00946
เด็กหญิงพัฒน์นรี ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
20
14
10
15
59
786
01412
เด็กหญิงพิชามญชุ์ จรูญภาค โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
15
15
15
59
787
01728
เด็กชายบวรวิทย์ ขันธุลา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
11
9
16
57
788
01884
เด็กหญิงณิชาภัทร บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
16
14
13
57
789
01257
เด็กชายนภัทร พรมมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
13
11
15
56
790
01256
เด็กชายธีรวัฒน์ ลาภจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
13
9
13
51
791
00889
เด็กชายกฤตพล นามวงศ์ลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
12
11
15
51
792
00899
เด็กหญิงกตัญญ์ทิตา สุวรรณมิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
17
9
10
13
49
793
00901
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชัยโชติภูมินนท์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
12
11
12
48
794
00897
เด็กชายพุทธคุณ มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
13
12
12
48
795
01103
เด็กชายบดินทร์ เหลาคม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
21
8
3
15
47
796
00896
เด็กหญิงพัชรพร พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
9
10
15
45
797
01187
เด็กหญิงวรินทร์ธิรา ทองยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
12
9
7
43
798
00905
เด็กหญิงณัฏฐกมล เพราะดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
11
14
43
799
01576
เด็กหญิงรติพร แก้วหนองฮี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
12
10
6
14
42
800
00891
เด็กชายกฤษฎา ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
13
7
5
38
801
01575
เด็กหญิงไหมแพรวา เอกนาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
8
11
37
802
01730
เด็กชายปฏิพล เหมือนชาติ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
13
15
16
12
56
803
01731
เด็กชายปวิชญา สิงหบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
16
12
14
13
55
804
01572
เด็กชายอธิสิน งอกงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
14
15
12
51
805
01099
เด็กชายชัยนรุตม์ พิทักษ์คัมภีร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
14
12
8
13
47
806
01413
เด็กชายแอรอน เทรเวอร์ คราวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
12
15
5
43
807
01883
เด็กชายกิตติภูมิ บุญคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
7
15
10
43
808
00900
เด็กหญิงกมลรส เสาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
7
15
10
43
809
01411
เด็กหญิงสิริจันทร์ ไชยพงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
8
9
16
43
810
00927
เด็กหญิงพิมพ์ผกา พูลสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
12
13
40
811
00912
เด็กชายเปรมณัฐ เค็ญเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
13
8
13
40
812
01259
เด็กหญิงชยาภรณ์ กระแสโท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
9
4
14
38
813
01102
เด็กหญิงกานต์สินี เกษแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
13
5
11
38
814
00922
เด็กหญิงกานต์มณี ศาลางาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
12
9
6
37
815
01266
เด็กหญิงจิรัชญา ทองสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
11
10
10
37
816
00904
เด็กหญิงสรรัตน์ ก่อแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
7
10
35
817
00902
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทำดีกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
13
7
7
35
818
00931
เด็กหญิงอนันตญา ทวีเหลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
13
4
11
35
819
01571
เด็กชายนิธิศ ศรีสันธา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
6
10
10
34
820
00941
เด็กหญิงธัญพร ผ้าผิวดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
9
10
34
821
01253
เด็กชายศิริวัฒน์ เจียะคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
12
6
5
32
822
01255
เด็กชายเอกวิญญ์ สมรูป โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
8
5
13
32
823
01574
เด็กหญิงอธิชา เชื้อสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
8
5
31
824
01264
เด็กชายปวรุตม์ สุขบรรเทิง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
7
5
5
27
825
00940
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ อุปนันท์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
11
12
41
826
01261
เด็กหญิงศิริรัตน์ เหิมหัก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
9
10
8
38
827
01100
เด็กชายพีรพัฒน์ ยืนมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
9
8
36
828
00924
เด็กหญิงณัฐชยา ดวงศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
7
11
36
829
01415
เด็กหญิงอัญรินทร์ กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
10
7
12
36
830
00916
เด็กชายรวิสุต สาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
11
10
36
831
00937
เด็กหญิงกวินณกาญจน์ สังข์สุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
12
6
9
35
832
00964
เด็กหญิงวิไลวรรณ ดาบชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
6
13
35
833
00930
เด็กหญิงมุกฑิตา วงค์มะณีย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
5
7
15
34
834
00920
เด็กชายอัครวัฒน์ อานไธสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
8
5
11
33
835
01260
เด็กหญิงณัฐณิชา ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
9
4
14
33
836
00938
เด็กหญิงรัญชิดา สาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
10
3
9
31
837
01733
เด็กชายทศพนธ์ แกมแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
7
9
9
31
838
01570
เด็กชายชนาธิป เอ็นดู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
7
8
30
839
00935
เด็กชายวชิระวิชญ์ ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
9
9
4
30
840
00893
เด็กชายชัยกุมภา สาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
11
5
4
29
841
00932
เด็กชายสิทธิวัศ สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
9
8
8
28
842
00959
เด็กหญิงเกวลิน เกษแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
7
5
8
27
843
00949
เด็กหญิงวิตรานัฐ ธิศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
8
8
7
27
844
00908
เด็กหญิงพิชชานันท์ กองธรรม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
7
5
9
25
845
00936
เด็กชายสกุลรัศมิ์ ยอดลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
2
9
5
19
846
00942
เด็กหญิงนวพร ธงดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
5
3
7
18
847
00961
เด็กหญิงฉัตรกมล สังข์ชม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
10
6
12
39
848
00894
เด็กชายณัฐภูมิ บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
9
12
39
849
00928
เด็กหญิงภัทรินทร์ วงษ์วาท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
12
7
9
38
850
00962
เด็กหญิงณัฐชยาดา โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
12
7
11
37
851
00939
เด็กหญิงณปภา จันทรังษี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
11
5
9
33
852
00913
เด็กชายเพชรแท้ รสหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
3
14
33
853
00956
เด็กชายสกลพัตน์ ยศแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
7
7
32
854
01265
เด็กหญิงดลณภัทร์ ทองระย้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
6
6
11
31
855
00903
เด็กหญิงจันทร์ฉาย มาลาล้ำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
5
9
9
30
856
01414
เด็กหญิงอานัญชา พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
9
7
10
30
857
01104
เด็กชายภูติวัฒน์ ลักษวุธ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
9
9
7
29
858
00955
เด็กชายศุภวิชญ์ สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
6
7
4
28
859
00948
เด็กหญิงว่านเศรษฐี เชื้อชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
2
10
6
10
28
860
00895
เด็กชายขัตติย บุญล้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
7
9
3
27
861
00958
เด็กหญิงภัทนันท์ กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
4
9
8
27
862
00890
เด็กชายจักริน บุญล้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
5
8
10
27
863
00947
เด็กหญิงวริศรา แย้มศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
5
6
8
26
864
00957
เด็กหญิงกชพร จันทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
6
8
6
26
865
00915
เด็กชายพลกฤต มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
5
7
8
26
866
00951
เด็กชายจิรายุทธ ศรีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
3
10
8
26
867
00943
เด็กหญิงปรีณาภา สุริยาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
3
9
10
26
868
00953
เด็กชายธีรภัทร เสียมทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
11
12
10
10
43
869
00963
เด็กหญิงพรวนา ศรเหม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
10
7
7
13
37
870
01262
เด็กชายรัตตภูมิ กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
10
9
8
35
871
00945
เด็กหญิงพรชิตา บุญยืน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
9
6
8
32
872
00950
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พูลสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
9
6
10
32
873
00919
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ยิ่งมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
9
6
31
874
00917
เด็กชายวิรพล เขียวสระคู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
9
8
11
31
875
01734
เด็กชายธนวินท์ จาบทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
7
6
11
30
876
00906
เด็กหญิงนิภาพร อินธิกาย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
7
6
11
30
877
00933
เด็กชายธนาวุฒิ วงค์วาท โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
10
6
10
30
878
00934
เด็กชายพงศกร ผายสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
8
8
7
29
879
00944
เด็กหญิงเปรมยุดา แสงรุ้ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
6
2
10
25
880
00911
เด็กชายเตชสิทธิ์ แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
10
6
3
25
881
00925
เด็กหญิงปาวิษา เอกนาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
5
4
10
25
882
00954
เด็กชายพิชญุตม์ สุขแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
3
9
5
8
25
883
01098
เด็กชายเขมนันท์ ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
8
5
5
24
884
01573
เด็กหญิงณัฐธีรา คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
6
6
7
24
วางแผนระบบ โดย นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ออกแบบและพัฒนาระบบ โดย POJIT SYSTEM 089-7197969

จำนวนผู้เข้าชม