ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ "เพชรชนมณี"
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หน้าหลัก
ที่
เลขที่สมัครสอบ
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คะแนนรวม
Report
Certificate
1
00001
เด็กหญิงรักษา​ สังข์​ศักดา​ เทศบาลท่าตูม
20
18
15
19
72
2
00002
เด็กหญิงสุธีนุช สุกใส เทศบาลท่าตูม
6
8
2
9
25
3
00003
เด็กชายอณาวิล พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
18
15
12
18
63
4
00004
เด็กหญิงสุจิรา มาลีหวล เทศบาลท่าตูม
9
5
10
10
34
5
00005
เด็กชายนราวิชญ์ นินดำ เทศบาลท่าตูม
9
10
10
12
41
6
00006
เด็กชายธีรภัทรภูมิ หอมเนียม เทศบาลท่าตูม
4
4
3
15
26
7
00007
เด็กหญิงพรรณนัดดา รักษาภักดี เทศบาลท่าตูม
17
12
17
20
66
8
00008
เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ์ทรัพย์ เทศบาลท่าตูม
6
12
15
11
44
9
00009
เด็กชายธีรวัฒน์ ลาภจิตร เทศบาลท่าตูม
16
12
7
18
53
10
00010
เด็กชายกิตติกวิน มาพร้อม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
6
5
7
9
27
11
00011
เด็กชายภีมม์พัฒน์ เจริญศิริ เทศบาลตำบลท่าตูม
7
11
21
12
51
12
00012
เด็กชายพิชญพงศ์พันธ์ เจริญไว เทศบาลท่าตูม
8
10
8
10
36
13
00013
เด็กชายพงศ์พิพัทธ์ ไพรสินธุ์ เทศบาลท่าตูม
18
19
19
21
77
14
00014
เด็กชายปรวินทร์​ สร้อยจิตร เทศบาล​ท่าตูม
19
18
10
18
65
15
00015
เด็กชายพงศธร พันธ์สุข เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
16
00016
เด็กหญิงลัลน์ลลิต ทองหนา เทศบาลท่าตูม
4
13
18
11
46
17
00017
เด็กหญิง วริศรา ซ้อนศรี เทศบาลท่าตูม
7
11
7
7
32
18
00018
เด็กหญิงพิมลตรา เพิ่มผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
11
7
12
36
19
00019
เด็กหญิงณกมล ปรีชานนทกุล อนุบาลสุรินทร์
17
20
11
13
61
20
00020
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเกิด เทศบาลท่าตูม
6
8
7
6
27
21
00021
เด็กหญิงกัลชนา มาลีหวล เทศบาลท่าตูม
6
9
3
10
28
22
00022
เด็กหญิงวรินทร์ธิรา ทองยา เทศบาลท่าตูม
14
16
7
16
53
23
00023
เด็กชายอัคคเดช วรรณะ เทศบาลท่าตูม
8
11
8
12
39
24
00024
เด็กหญิงชญานิศ ปัญญาดี บ้านหนองคู
0
0
0
0
0
25
00025
เด็กหญิงวิไลวรรณ ดาบชัย เทศบาลท่าตูม
8
9
8
14
39
26
00026
เด็กชายเจสเปอร์ ซี ย่วน ลิม เทศบาลท่าตูม
8
2
6
11
27
27
00027
เด็กหญิงพิชามญชุ์ จรูญภาค เทศบาลท่าตูม
14
16
14
18
62
28
00028
เด็กชายการกุล รักพร้า เทศบาลท่าตูม
11
14
8
19
52
29
00029
เด็กหญิงกานต์มณี ศาลางาม เทศบาลท่าตูม
6
14
8
13
41
30
00030
เด็กชายธีรวัฒน์ ศาลางาม เทศบาลท่าตูม
12
6
6
5
29
31
00031
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
6
10
6
12
34
32
00032
เด็กชายพงศธร พันธ์สุข เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
33
00033
เด็กชายปวีร์ วงศ์ฉลาด บ้านโพนดวนจำลองวิทยา
18
15
14
17
64
34
00034
เด็กชายอัครินทร์ มาลาคำ เทศบาลท่าตูม
10
12
10
13
45
35
00035
เด็กชายสหมงคล เสงี่ยม เทศบาลท่าตูม
21
17
17
15
70
36
00036
เด็กหญิงขวัญข้าว พิมสิงห์ เทศบาลท่าตูม
8
8
9
16
41
37
00037
เด็กชายกิตธิพัฒน์ พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
10
7
3
4
24
38
00038
เด็กหญิงกาญจน์ธิญา พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
6
8
6
14
34
39
00039
เด็กหญิงกัญธิมา พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
6
12
11
4
33
40
00040
เด็กชายญาณกิตติ์ ฉิมงาม เทศบาลท่าตูม
6
8
4
8
26
41
00041
เด็กชายชนาธิป เอ็นดู เทศบาลท่าตูม
6
13
6
12
37
42
00042
เด็กชายศิริวัฒน์ เจียะคง เทศบาลท่าตูม
9
7
5
9
30
43
00043
เด็กหญิงบุญนดา ผลเจริญ เทศบาลท่าตูม
7
5
9
7
28
44
00044
เด็กชายบวรวิทย์ ขันธุลา เทศบาลท่าตูม
23
16
10
13
62
45
00045
เด็กชายวชิรปกรณ์ แก่นแก้ว เทศบาลท่าตูม
6
7
4
11
28
46
00046
เด็กหญิงสรัลชนา เมืองแก้ว เทศบาลท่าตูม
4
6
7
11
28
47
00047
เด็กหญิงสุณัฎฐา ชัยพร เทศบาลท่าตูม
5
10
9
7
31
48
00048
เด็กหญิงกัลกร เพชรบุตร เทศบาลท่าตูม
9
8
6
9
32
49
00049
เด็กหญิงลภัสรดา ชื่นบาน เทศบาลท่าตูม
6
7
9
10
32
50
00050
เด็กหญิงสุณัฎฐา ชัยพร เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
51
00051
เด็กหญิงลภัสรดา ชื่นบาน เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
52
00052
เด็กหญิงเจริญพร รินโยธา เทศบาลท่าตูม
2
7
6
5
20
53
00053
เด็กหญิงนฤมล ทองมาก เทศบาลท่าตูม
5
7
6
11
29
54
00054
เด็กหญิงกัลยกร เพชรบุตร เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
55
00055
เด็กชายเจษฎากร จันดาอ่อน เทศบาลท่าตูม
6
8
7
7
28
56
00056
เด็กหญิงภรณ์นิภา จันทะคาม เทศบาลท่าตูม
4
10
4
10
28
57
00057
เด็กหญิงกฤตชญา พูนศรีธนากูล เทศบาลท่าตูม
5
10
6
8
29
58
00058
เด็กชายบดินทร์ เหลาคม เทศบาลท่าตูม
19
18
8
11
56
59
00059
เด็กหญิงพัชรพร พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
18
11
8
9
46
60
00060
เด็กหญิงพัฒน์นรี ค้ำชู เทศบาลท่าตูม
16
11
7
19
53
61
00061
เด็กชายภูตะวัน บุญคง เทศบาลท่าตูม
12
8
17
14
51
62
00062
เด็กชายสิปปวิชญ์ ผงทวี อนุบาลทองอุ่น
16
16
18
13
63
63
00063
เด็กหญิงปุณยวีร์ ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
5
5
6
23
64
00064
เด็กหญิงปภินดา วงษ์นาศรี เทศบาลท่าตูม
8
7
9
10
34
65
00065
เด็กหญิงปภินดา วงษ์นาศรี เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
66
00066
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ บุญปัญญา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
8
8
3
8
27
67
00067
เด็กหญิงกชกร สุรวรกานต์ เทศบาลท่าตูม
7
7
4
8
26
68
00068
เด็กหญิงภัททิยา ทรงพระ เทศบาลท่าตูม
11
9
5
8
33
69
00069
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทำดีกุล เทศบาลท่าตูม
6
9
9
12
36
70
00070
เด็กหญิงกมลนิตย์ สิงคเสลิตร เทศบาลท่าตูม
4
8
8
10
30
71
00071
เด็กหญิงศรีศุภางค์ สีเหลือง เทศบาลท่าตูม
8
2
6
6
22
72
00072
เด็กชายทัพฟ้า พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
9
9
5
9
32
73
00073
เด็กชายทัพฟ้า พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
74
00074
เด็กหญิงอธิชนันท์ ศรีโพนทอง เทศบาลท่าตูม
6
8
8
11
33
75
00075
เด็กหญิงตรีรัตน์ พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
5
7
8
9
29
76
00076
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โตตุ่นหมื่นไวย์ เทศบาลท่าตูม
7
7
5
3
22
77
00077
เด็กชายวิษณุกร สังข์สาลี เทศบาลท่าตูม
11
15
8
10
44
78
00078
เด็กชายพงศกร แข่งขัน เทศบาลท่าตูม
6
13
10
12
41
79
00079
เด็กชายธีรวีร์ พรีพรม เทศบาลท่าตูม
6
5
3
2
16
80
00080
เด็กหญิงวลัยอร พรโสภณ เทศบาลท่าตูม
4
4
1
12
21
81
00081
เด็กชายกันทรากร พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
5
6
6
8
25
82
00082
เด็กชายสงกรานต์ จารุธนิตกุล เทศบาลท่าตูม
10
11
8
15
44
83
00083
เด็กชายไชยวัฒน์ โสภี เทศบาลท่าตูม
5
10
4
8
27
84
00084
เด็กหญิงนริศรา ทองดีนอก เทศบาลท่าตูม
8
8
5
9
30
85
00085
เด็กหญิงชัญญาธิป เกณทวี อนุบาลทองอุุ่น
10
11
13
16
50
86
00086
เด็กชายปัญณ์ คงยืน เทศบาลท่าตูม
8
4
9
5
26
87
00087
เด็กชายณภัทร์ สมรูป เทศบาลท่าตูม
5
7
10
9
31
88
00088
เด็กชายเอกวิญญ์ สมรูป เทศบาลท่าตูม
9
15
10
13
47
89
00089
เด็กหญิงณปภา จันทรังษี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
8
11
8
34
90
00090
เด็กชายพัชรพล เล่ห์กล เทศบาลท่าตูม
8
8
10
7
33
91
00091
เด็กหญิงอินทิรา ยอดเพ็ชร เทศบาลท่าตูม
9
11
8
11
39
92
00092
เด็กหญิงกวินณกาญจน์ สังข์สุข เทศบาลท่าตูม
13
6
9
10
38
93
00093
เด็กหญิงธนิศา สุขสมผล สนมศึกษาคาร
6
10
10
9
35
94
00094
เด็กหญิงธนพร อังสนุ เทศบาลท่าตูม
6
9
6
8
29
95
00095
เด็กหญิงณิชาภัทร บุญมี เทศบาลท่าตูม
17
12
16
16
61
96
00096
เด็กหญิงปาณิสรา เพชรน้อย เทศบาลท่าตูม
8
8
10
13
39
97
00097
เด็กหญิงธิดารา ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
7
11
2
10
30
98
00098
เด็กหญิงณัฐสุดา กรรมพระอินทร์ เทศบาลท่าตูม
8
6
7
8
29
99
00099
เด็กหญิงธีรดา คงทน เทศบาลท่าตูม
6
11
10
3
30
100
00100
เด็กหญิงอนิศรา พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
7
6
5
9
27
101
00101
เด็กหญิงณัฐมล เชื้อมั่น สนมศึกษาคาร
8
12
8
14
42
102
00102
เด็กหญิงเข็มจิรา เหรีสมบูรณ์ บ้านไกลเสนียด
0
0
0
0
0
103
00103
เด็กชายธีรดนย์ แสนช่อง บ้านไกลเสนียด
4
7
8
9
28
104
00104
เด็กหญิงชลธิตา บุญปก บ้านไกลเสนียด
7
8
6
6
27
105
00105
เด็กหญิงนริศรา บุญปก บ้านไกลเสนียด
2
13
5
11
31
106
00106
เด็กหญิงนงนภัส เพิ่มพรศรี บ้านดู่นาหนองไผ่
4
11
9
13
37
107
00107
เด็กหญิงสายธาร รินโยธา บ้านไกลเสนียด
5
10
7
13
35
108
00108
เด็กหญิงอรญา นวลงาม บ้านไกลเสนียด
8
6
10
6
30
109
00109
เด็กชายสิรภพ หลินโนนแดง บ้านดู่นาหนองไผ่
9
9
7
13
38
110
00110
เด็กชายกิตติศักดิ์ เพิ่มผล บ้านไกลเสนียด
8
8
9
11
36
111
00111
เด็กชายธนรัฐ บุญปก บ้านไกลเสนียด
10
10
4
7
31
112
00112
เด็กชายธนภูมิ ตุ่่มกลาง บ้านดู่นาหนองไผ่
5
8
3
6
22
113
00113
เด็กชายพีรวิชย์ ตาลเจิม บ้านไกลเสนียด
7
10
11
8
36
114
00114
เด็กหญิงณภัทรสรณ์ ศรีงาม บ้านไกลเสนียด
7
9
5
12
33
115
00115
เด็กชายธเนศ ศรีศิลา เทศบาลท่าตูม
6
6
6
5
23
116
00116
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญปก บ้านไกลเสนียด
6
12
4
13
35
117
00117
เด็กหญิงธัญสิริ ธัมมัญญุตา บ้านไกลเสนียด
5
7
6
6
24
118
00118
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพรรณนอก บ้านไกลเสนียด
9
13
10
9
41
119
00119
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุดทำมา บ้านไกลเสนียด
12
10
7
5
34
120
00120
เด็กหญิงวณิชย์ชญา กว้างขวาง บ้านไกลเสนียด
5
4
3
5
17
121
00121
เด็กหญิงสุจิตรา สมานสุข บ้านไกลเสนียด
3
10
8
16
37
122
00122
เด็กหญิงเกวลิน เกษแก้ว เทศบาลท่าตูม
9
6
7
7
29
123
00123
เด็กหญิงกานต์ธิดา เรียนประยูร บ้านไกลเสนียด
0
0
0
0
0
124
00124
เด็กชายวุฒิชัย บุญปก บ้านไกลเสนียด
5
5
4
7
21
125
00125
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ อุปนันท์ เทศบาลท่าตูม
7
11
12
14
44
126
00126
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นามโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
13
6
10
35
127
00127
เด็กหญิงณัฐวรา คำนุ สนมศึกษาคาร
5
10
10
9
34
128
00128
เด็กหญิงณิชานันท์ หงษ์อนั สนมศึกษาคาร
10
14
8
11
43
129
00129
เด็กชายอชิตพงค์ เค็งชัยภูมิ สนมศึกษาคาร
13
8
7
14
42
130
00130
เด็กหญิงกมลชนก ชอบธรรม สนมศึกษาคาร
14
13
4
14
45
131
00131
เด็กหญิงปรีชญา กะการดี สนมศึกษาคาร
14
9
13
13
49
132
00132
เด็กหญิงวริศรา จันทร์นวล สนมศึกษาคาร
19
11
10
14
54
133
00133
เด็กหญิงพรปวีร์ เที่ยงธรรม สนมศึกษาคาร
11
12
10
13
46
134
00134
เด็กชายพนธกร สาลีงาม สนมศึกษาคาร
8
8
13
11
40
135
00135
เด็กหญิงกุลนิดา สุขสานต์ สนมศึกษาคาร
16
15
9
17
57
136
00136
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมมา สนมศึกษาคาร
19
15
15
15
64
137
00137
เด็กชายณัฐภัทร แก้วไธสง สนมศึกษาคาร
8
8
3
6
25
138
00138
เด็กหญิงณัฐยานันท์ อุ่นเรือน สนมศึกษาคาร
12
7
8
12
39
139
00139
เด็กชายพงศธร พันธ์สุข เทศบาลท่าตูม
13
13
8
12
46
140
00140
เด็กหญิงวรรณกร ตรองจิตต์ อนุบาลสุรินทร์
24
24
23
22
93
141
00141
เด็กหญิงกันตสิริ ทรงพระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
8
7
11
32
142
00142
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชัยโชติภูมินนท์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
15
15
8
19
57
143
00143
เด็กชายนรชัย มั่นคง บ้านสำโรงประชารัฐ
11
9
13
13
46
144
00144
เด็กชายนรบดี มีสอาด บ้านสำโรงประชารัฐ
22
9
15
18
64
145
00145
เด็กหญิงนัฐมล วันทุมมา บ้านสำโรงประชารัฐ
10
10
9
13
42
146
00146
เด็กหญิงปวันรัตน์ โสดาจันทร์ บ้านสำโรงประชารัฐ
7
11
10
13
41
147
00147
เด็กหญิงมินตรา งามสง่า บ้านสำโรงประชารัฐ
7
9
7
11
34
148
00148
เด็กหญิงมุธิตา คนพิมาย บ้านสำโรงประชารัฐ
3
13
11
17
44
149
00149
เด็กชายรัตนวุฒิ บุสภาค บ้านสำโรงประชารัฐ
8
10
9
12
39
150
00150
เด็กชายศรันย์ นุชศรี บ้านสำโรงประชารัฐ
4
11
8
9
32
151
00151
เด็กหญิงณัฏฐมน บุญมี เทศบาลท่าตูม
11
6
8
9
34
152
00152
เด็กชายวรธน ศิลปานนท์ บ้านสำโรงประชารัฐ
9
7
10
16
42
153
00153
เด็กหญิงธัญชนก คำนุ บ้านสำโรงประชารัฐ
17
12
12
19
60
154
00154
เด็กหญิงวิชยา เสือคำจันทร์ บ้านสำโรงประชารัฐ
11
15
12
15
53
155
00155
เด็กหญิงณัฐณิชา ชนะชัย เทศบาลท่า
6
10
7
17
40
156
00156
เด็กหญิงดาวิกา เทพบุดดี เทศบาลท่าตูม
8
8
3
7
26
157
00157
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ แก้วแกมเกษ เทศบาลท่าตูม
7
4
5
9
25
158
00158
เด็กชายกฤษณภพ พุทธานุ เทศบาลท่าตูม
7
7
5
8
27
159
00159
เด็กชายภาณุพงศ์ นามเมืองรักษ์ เทศบาลท่าตูม
8
9
7
6
30
160
00160
เด็กชายปิยะวุฒิ สมรูป เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
161
00161
เด็กหญิงญาดา แก้วเกิด เทศบาลท่าตูม
4
8
9
9
30
162
00162
เด็กหญิงญานิกา แก้วเกิด เทศบาลท่าตูม
5
10
4
3
22
163
00163
เด็กหญิงศิริวัฒนา ชะเอมรัตน์ เทศบาลท่าตูม
8
4
4
4
20
164
00164
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองมาก เทศบาลท่าตูม
8
7
5
9
29
165
00165
เด็กหญิงชญาน์พร สุวงค์ เทศบาลท่าตูม
6
7
4
6
23
166
00166
เด็กหญิงวิตรานัฐ ธิศรี เทศบาลท่าตูม
5
10
10
12
37
167
00167
เด็กหญิงศิริรัตน์ เหิมหัก เทศบาลท่าตูม
7
12
5
14
38
168
00168
เด็กชายอัครวัฒน์ อานไธสง เทศบาลท่าตูม
5
10
5
8
28
169
00169
เด็กหญิงณัฏฐกมล เพราะดี เทศบาลท่าตูม
19
7
10
13
49
170
00170
เด็กหญิงไหมแพรวา เอกนาสิงห์ เทศบาลท่าตูม
13
10
7
16
46
171
00171
เด็กชายสุกิตติณณ์ แซ่ภู อนุบาลรัตนบุรี
13
9
5
13
40
172
00172
เด็กหญิงมาลิษา เกลี้ยงพร้อม เทศบาลท่าตูม
8
10
4
10
32
173
00173
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พวงมาลี เทศบาลท่าตูม
8
7
8
4
27
174
00174
เด็กหญิงศิริประภา เสาทอง เทศบาลท่าตูม
6
5
9
7
27
175
00175
เด็กชายวชิรวิทย์ สุวรรณศักดิ์ เทศบาลท่าคูม
7
9
8
10
34
176
00176
เด็กหญิงวนิดา มูลพร้อม เทศบาลท่าตูม
9
7
4
10
30
177
00177
เด็กหญิงอัญญารินทร์ ขันอาษา เทศบาลท่าตูม
4
8
11
8
31
178
00178
เด็กหญิงบุญรักษา ศาตะสมิต เทศบาลท่าตูม
7
7
12
11
37
179
00179
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีสว่าง สนมศึกษาคาร
8
12
11
13
44
180
00180
เด็กหญิงภัทรมล กาแก้ว เทศบาลท่าตูม
5
6
4
10
25
181
00181
เด็กหญิงจิรัชญา สิมมา เทศบาลท่าตูม
9
9
8
9
35
182
00182
เด็กหญิงปารีณา เข้ลี้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
8
5
7
26
183
00183
เด็กหญิงปารีณา เข้ลี้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
184
00184
เด็กหญิงปารีณา เข้ลี้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
185
00185
เด็กชายณฐภัทร โกฎหอม เทศบาลท่าตูม
7
9
7
8
31
186
00186
เด็กชายณฐภัทร โกฎหอม เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
187
00187
เด็กชายพลทิพย์​ เเก้วมณี เทศบาลท่าตูม
1
7
6
10
24
188
00188
เด็กหญิงธีรตา ทองมาน เทศบาลท่าตูม
8
8
12
7
35
189
00189
เด็กชายพลทิพย์​ เเก้วมณี เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
190
00190
เด็กหญิงอธิชา เชื้อสิงห์ เทศบาลท่าตูม
6
8
7
11
32
191
00191
เด็กชายพุทธคุณ มาลีหวล เทศบาลท่าตูม
9
10
7
15
41
192
00192
เด็กชายจิรา​พัชร​ กมล เทศบาล​ท่าตูม​
0
0
0
0
0
193
00193
เด็กชายธีรกานต์ พิมพ์สาร เทศบาลท่าตูม
20
19
8
17
64
194
00194
เด็กหญิงปริณดา คำสวัสดิ์ สนมศึกษาคาร
7
8
7
10
32
195
00195
เด็กชายทศพนธ์ แกมแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
4
8
6
12
30
196
00196
เด็กหญิงบุษกร จูมแพง สนมศึกษาคาร
9
11
7
14
41
197
00197
เด็กหญิงอภิญญา สอนดี สนมศึกษาคาร
14
8
9
9
40
198
00198
เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทอนชัย สนมศึกษาคาร
12
12
10
10
44
199
00199
เด็กหญิงดรุณี บุญล้อม เทศบาลท่าตูม
6
6
6
7
25
200
00200
เด็กหญิงสิรยากร แสนโคตร เทศบาลท่าตูม
8
7
8
6
29
201
00201
เด็กหญิงศรัญญา มะลิวัลย์ เทศบาลท่าตูม
6
10
6
14
36
202
00202
เด็กหญิงอมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ อนุบาลสุรินทร์
23
22
16
18
79
203
00203
เด็กหญิงรัญชิดา สาพันธ์ เทศบาลท่าตูม
8
11
4
5
28
204
00204
เด็กหญิงปารมี สระแก้ว อนุบาลทองอุ่น
12
10
17
11
50
205
00205
เด็กชายวชิระวิชญ์ ศรีเพชร เทศบาลท่าตูม
9
9
10
15
43
206
00206
เด็กชายกฤษฎา ชนะชัย เทศบาลท่าตูม
13
9
9
18
49
207
00207
เด็กหญิงณัฐพร ผ้าผิวดี เทศบาลท่าตูม
8
7
5
7
27
208
00208
เด็กหญิงชุติพัสตร์ ทับแก้ว เทศบาลท่าตูม
5
8
9
7
29
209
00209
เด็กหญิงกุลธิดา สุขใส เทศบาลท่าตูม
7
9
3
6
25
210
00210
เด็กหญิงณัฐนรี กะการดี เทศบาลท่าตูม
8
6
9
5
28
211
00211
เด็กหญิงเตชินี วงศ์เมือง เทศบาลท่าตูม
9
7
9
16
41
212
00212
เด็กหญิงญาณินี วงศ์เมือง เทศบาลท่าตูม
7
11
7
9
34
213
00213
เด็กชายนันทพงศ์ งามชื่น เทศบาลท่าตูม
7
9
2
7
25
214
00214
เด็กชายกฤตเมธ ค้ำชู โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
5
11
8
11
35
215
00215
เด็กชายเพชรพรหม พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
6
10
4
12
32
216
00216
เด็กหญิงธันยพร เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
7
6
7
7
27
217
00217
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
4
12
9
12
37
218
00218
เด็กหญิงศรีสุดา สานัน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
6
11
8
15
40
219
00219
เด็กหญิงนงนภัส เสริมศรี เทศบาลท่าตูม
5
10
5
16
36
220
00220
เด็กชายธนกฤต กระแสโสม เทศบาลท่าตูม
11
9
3
10
33
221
00221
เด็กชายปฏิพล เหมือนชาติ เทศบาลท่าตูม
9
12
19
15
55
222
00222
เด็กชายเจษฎากร พูลสุข เทศบาลท่าตูม
3
6
12
15
36
223
00223
เด็กชายพศิน พรหมบุตร เทศบาลท่าตูม
7
11
6
16
40
224
00224
เด็กหญิงสุมลรัตน์ สุภาพ บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
5
8
5
13
31
225
00225
เด็กหญิงกนกนาถ ลักขษร บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
7
16
18
10
51
226
00226
เด็กหญิงกมลฉัตร วงศ์ฉลาด อนุบาลทองอุ่น
10
17
21
19
67
227
00227
เด็กหญิงแพรพลอย เจริญรัตน์ อนุบาลทองอุ่น
0
0
0
0
0
228
00228
เด็กหญิงกัญพัชญุ์ สาแก้ว อนุบาลทองอุ่น
7
11
7
10
35
229
00229
เด็กหญิงนรัศชฎาฟ้า ศรีวิเชียร เทศบาลท่าตูม
6
7
4
10
27
230
00230
เด็กหญิงณิศรา เบญจมาศกุล อนุบาลทองอุ่น
9
10
17
19
55
231
00231
เด็กหญิงณัฐรดา สาละ อนุบาลทองอุ่น
7
12
9
9
37
232
00232
เด็กหญิงธัญพร ผ้าผิวดี เทศบาลท่าตูม
6
4
7
12
29
233
00233
เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์ มิระสิงห์ อนุบาลทองอุ่น
17
14
5
10
46
234
00234
เด็กหญิงจรรยณัฐ ปักษ์ษา อนุบาลทองอุ่น
8
16
14
16
54
235
00235
เด็กหญิงเอ็มม่า เคทลีน ฮีฟ อนุบาลทองอุ่น
4
11
5
12
32
236
00236
เด็กหญิงปริชญา จันทร์ทอง อนุบาลทองอุ่น
7
10
10
11
38
237
00237
เด็กหญิงอรวรรยา พรหมบุตร บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
5
10
0
11
26
238
00238
เด็กหญิงชยาภรณ์ กระแสโท เทศบาลท่าตูม
4
13
6
14
37
239
00239
เด็กหญิงบุณยวัทน์ บุญเลิศ บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
4
7
5
10
26
240
00240
เด็กชายปัณณธร พรหมบุตร บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
11
11
7
6
35
241
00241
เด็กชายกรกานต์ ทองนำ บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
13
5
8
9
35
242
00242
เด็กชายนัชชา เสาทอง บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
10
5
6
8
29
243
00243
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทำดีกุล เทศบาลท่าตูม
9
12
7
10
38
244
00244
เด็กหญิงกมลรส เสาทอง เทศบาลท่าตูม
11
9
8
11
39
245
00245
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ เสียงเพราะ เทศบาลท่าตูม
10
7
11
13
41
246
00246
เด็กหญิงชุติมนต์ ยิ่งมี เทศบาลท่าตูม
4
6
5
15
30
247
00247
เด็กหญิงอัฉริยา กว้างขวาง เทศบาลท่าตูม
7
10
8
9
34
248
00248
เด็กชายโชติธนภัทร เสาร์ปรัชญา เทศบาลท่าตูม
7
7
7
8
29
249
00249
เด็กหญิงเนตรชนก ศูนย์ตรง สนมศึกษาคาร
5
9
8
12
34
250
00250
เด็กหญิงกตัญญ์ทิตา สุวรรณมิตร เทศบาลท่าตูม
12
12
6
16
46
251
00251
เด็กหญิงวริศรา แย้มศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
9
6
3
7
25
252
00252
เด็กชายอเนชา ทาหาญ เทศบาลท่าตูม
0
5
6
6
17
253
00253
เด็กชายสกุลรัศมิ์ ยอดลี เทศบาลท่าตูม
11
8
7
5
31
254
00254
เด็กชายภูติวัฒน์ ลักษวุธ เทศบาลท่าตูม
7
8
8
10
33
255
00255
เด็กชายธนาวุฒิ วงค์วาท เทศบาลท่าตูม
4
7
4
10
25
256
00256
เด็กชายพงศกร ผายสุวรรณ เทศบาลท่าตูม
5
6
4
9
24
257
00257
เด็กหญิงปาวิษา เอกนาสิงห์ เทศบาลท่าตูม
5
4
9
12
30
258
00258
เด็กหญิงณัฐชยาดา โพธิ์ศรี เทศบาลท่าตูม
10
9
6
7
32
259
00259
เด็กหญิงณัฐธีรา คงทรัพย์ เทศบาลท่าตูม
4
12
4
12
32
260
00260
เด็กหญิงพรวนา ศรเหม เทศบาลท่าตูม
4
9
8
12
33
261
00261
เด็กหญิงเปรมยุดา แสงรุ้ง เทศบาลท่าตูม
8
7
5
4
24
262
00262
เด็กหญิงพรชิตา บุญยืน เทศบาลท่าตูม
5
6
5
7
23
263
00263
เด็กหญิงปรีณาภา สุริยาวงษ์ เทศบาลท่าตูม
7
8
2
8
25
264
00264
เด็กชายรัตตภูมิ กำจร เทศบาลท่าตูม
11
4
5
10
30
265
00265
เด็กชายณัฐภัทร อุดมคำ สนมศึกษาคาร
7
6
6
7
26
266
00266
เด็กหญิงวีรยา ถนอมเชื้อ เทศบาลท่าตูม
4
9
8
3
24
267
00267
เด็กหญิงวริศรา จันทร์นวล สนมศึกษาคาร
0
0
0
0
0
268
00268
เด็กหญิงธัญย์ชนก กะการดี เทศบาลท่าตูม
7
5
5
9
26
269
00269
เด็กชายแสนดี ทาฤทธิ์ สนมศึกษาคาร
6
9
7
7
29
270
00270
เด็กหญิงมัสลินทร์ เรืองนาม ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
10
10
5
11
36
271
00271
เด็กหญิงทิชานันท์ ทันแก้ว ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
5
12
8
19
44
272
00272
เด็กชายฐปนพัชร ใจมั่น ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
6
4
5
7
22
273
00273
เด็กหญิงจิตรานุช จาบทอง ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
6
9
7
15
37
274
00274
เด็กชายพงศ์ภัค สุทธิโส ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
6
9
7
4
26
275
00275
เด็กหญิงสุรัสวดี พลเหลา ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
5
6
10
8
29
276
00276
เด็กหญิงนารดา กิจประสงค์ ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
5
6
11
9
31
277
00277
เด็กชายนภัทร พรมมี เทศบาลท่าตูม
15
12
7
12
46
278
00278
เด็กหญิงณัฐณิชา เกษแก้ว ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
9
7
6
13
35
279
00279
เด็กหญิงมนสิกานต์ ขาวแก้ว ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
3
9
3
7
22
280
00280
เด็กหญิงพิยาดา วลัยศรี ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
8
13
7
32
281
00281
เด็กหญิงนัทธกานต์ อุดมพัวไพโรจน์ สังขะวิทยาคม
18
16
20
12
66
282
00282
เด็กชายกฤตพล นามวงศ์ลือ เทศบาลท่าตูม
9
11
7
13
40
283
00283
เด็กชายอลงกรณ์ ลายทอง โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
9
7
6
7
29
284
00284
เด็กหญิงวิวประภา ภาสดา โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
6
10
3
14
33
285
00285
เด็กหญิงพิชญา จันตาขาว โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
7
5
8
6
26
286
00286
เด็กชายธนากรณ์ ไชยทอง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
2
5
7
6
20
287
00287
เด็กหญิงอภิรดา จันทร์ไตรย์ nobita.ktk@gmail.com
8
11
9
10
38
288
00288
เด็กหญิงอุรัสยา ขันธสอน สนมศึกษาคาร
5
7
9
7
28
289
00289
เด็กชายอริย์ธัข ภู่ทรัพย์สิน เทศบาลท่าตูม
6
8
5
9
28
290
00290
เด็กชายอาชานัยต์ วิเศษศิริ บ้านเบงท่าลาด
16
8
6
11
41
291
00291
เด็กหญิงรัชฎา จันทร์ดำ บ้านปราสาท
9
9
5
9
32
292
00292
เด็กหญิงประกายวรรณ แกล้วกล้า บ้านปราสาท
3
7
10
4
24
293
00293
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ บุญปก บ้านปราสาท
3
13
6
16
38
294
00294
เด็กหญิงสิรภัทร จุงเลียก สังขะวิทยาคม
8
8
8
6
30
295
00295
เด็กชายธีระสิทธิ์ สมตน เทศบาลท่าตูม
6
7
5
6
24
296
00296
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วิยาสิงห์ สังขะวิทยาคม
8
7
5
9
29
297
00297
เด็กหญิงณัฐชยา ดวงศรี เทศบาลท่าตูม
7
6
6
8
27
298
00298
เด็กหญิงละไมพร เกตุโทน บ้านเบงท่าลาด
7
9
4
8
28
299
00299
เด็กหญิงพัชราวดี เสนาบุญ บ้านเบงท่าลาด
4
11
6
13
34
300
00300
เด็กหญิงปุณยาพร บุญบำรุง บ้านเบงท่าลาด
16
10
10
12
48
301
00301
เด็กหญิงปราณปรียา ลิบไธสง บ้านเบงท่าลาด
6
15
11
15
47
302
00302
เด็กหญิงธนัญญา เหยียดรัมย์ บ้านเบงท่าลาด
6
11
6
9
32
303
00303
เด็กหญิงสิปปนันท์ เสียงดี บ้านเบงท่าลาด
5
12
10
7
34
304
00304
เด็กหญิงพรพิมล กิเลน บ้านเบงท่าลาด
5
1
8
10
24
305
00305
เด็กหญิงศิริประภา สมหวัง บ้านเบงท่าลาด
9
8
8
13
38
306
00306
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญศิริ บ้านเบงท่าลาด
7
12
3
8
30
307
00307
เด็กชายธีระวัฒน์ เที่ยงตรง บ้านเบงท่าลาด
8
8
8
8
32
308
00308
เด็กชายรัฐพงษ์ แสงงาม บ้านเบงท่าลาด
7
7
4
11
29
309
00309
เด็กชายกิตติพัศ แสงล้ำ บ้านเบงท่าลาด
5
5
8
9
27
310
00310
เด็กชายกลวัชร กองน้อย บ้านเบงท่าลาด
6
9
4
12
31
311
00311
เด็กชายอัครพงษ์ จันทา บ้านเบงท่าลาด
2
5
3
9
19
312
00312
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ลิบไธสง บ้านเบงท่าลาด
9
8
8
11
36
313
00313
เด็กหญิงวันนิดา โพธิ์ล้อม บ้านเบงท่าลาด
3
5
8
7
23
314
00314
เด็กชายขจรศักดิ์ อินปีนกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
4
6
6
4
20
315
00315
เด็กชายอนุชิต บุญเรือง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
8
9
8
9
34
316
00316
เด็กชายธนปพน โคตรพันธ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
6
9
9
10
34
317
00317
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
7
10
6
11
34
318
00318
เด็กชายปัญญากรณ์ แซ่อุย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
12
7
6
7
32
319
00319
เด็กหญิงลลิตา นาราเศรษฐกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
9
9
10
33
320
00320
เด็กหญิงสิริกร แก้วงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
0
0
0
0
0
321
00321
เด็กหญิงพิชชานันท์ กองธรรม เทศบาลท่าตูม
4
4
7
9
24
322
00322
เด็กหญิงอัญรินทร์ กว้างขวาง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
6
11
6
14
37
323
00323
เด็กชายชรัญ คุณสวัสดิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
6
9
7
3
25
324
00324
เด็กชายปวิชญา สิงหบุตร เทศบาลท่าตูม
10
13
8
14
45
325
00325
เด็กชายฐิตินัย ภู่ทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
0
0
0
0
0
326
00326
เด็กชายเตโชพฤต ธนาภิวัฒน์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
6
8
6
17
37
327
00327
เด็กชายอนุสรา ดีสม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
9
5
13
32
328
00328
เด็กชายชัยนรุตม์ พิทักษ์คัมภีร์ เทศบาลท่าตูม
9
13
9
15
46
329
00329
เด็กหญิงรติพร แก้วหนองฮี เทศบาลท่าตูม
5
12
11
17
45
330
00330
เด็กหญิงณิชชานันท์ พึ่งผล ท่าตูมสนิทราษฎร์วิทยาคม
11
3
6
7
27
331
00331
เด็กชายธนธัส บุญนาง บ้านปราสาท
6
8
12
9
35
332
00332
เด็กชายอชรายุ คงทรัพย์ บ้านปราสาท
3
7
8
9
27
333
00333
เด็กหญิงณัฐิชา แกล้วกล้า บ้านปราสาท
5
5
2
6
18
334
00334
เด็กหญิงลภัสรดา สมฤทธิ์ สังขะวิทยาคม
8
8
16
19
51
335
00335
เด็กหญิงมันฤดี สุขมณีใส สังขะวิทยาคม
9
13
16
16
54
336
00336
เด็กหญิงอาณัญชา พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
5
12
6
11
34
337
00337
เด็กหญิงมุกฑิตา วงค์มะณีย์ เทศบาลท่าตูม
9
10
3
12
34
338
00338
เด็กชายธนพัฒน์ ใจเสงี่ยม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
6
6
5
6
23
339
00339
เด็กหญิงภัทรวดี มุ้งบัง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
0
0
0
0
0
340
00340
เด็กชายสุภาษิต ชายยินดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
7
6
7
25
341
00341
เด็กชายอายุวัต โกมลฐิติ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
2
6
9
11
28
342
00342
เด็กหญิงศุภิดา สงไตรรัตน์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
10
8
8
15
41
343
00343
เด็กหญิงชยานัน สวัสดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
11
9
11
36
344
00344
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ รามณี โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
11
14
6
3
34
345
00345
เด็กชายชยานนท์ สับฝาง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
6
4
10
25
346
00346
เด็กชายอัครวินท์ หอมนวล โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
0
0
0
0
0
347
00347
เด็กหญิงอณิชา ยงยิ่งยืน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
8
4
9
26
348
00348
เด็กหญิงรัฐฌา พลประเสริฐ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
7
12
7
15
41
349
00349
เด็กหญิงกัญพัชญ์ รัมพณีนิล โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
6
12
9
13
40
350
00350
เด็กหญิงนพวรรณ จิตรเจริญ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
8
8
9
11
36
351
00351
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุริพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
14
10
8
7
39
352
00352
เด็กหญิงศิรภัสสร สุริยัน โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
3
7
7
13
30
353
00353
เด็กหญิงสุริวิภา จอมเกาะ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
9
11
6
12
38
354
00354
เด็กหญิงประภาพร วังคีรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
2
6
5
13
26
355
00355
เด็กหญิงกชพร กระแสบัว โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
9
11
8
11
39
356
00356
เด็กชายกันต์ธีร์ สืบเสาะเสมอ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
8
9
9
8
34
357
00357
เด็กหญิงกนกวรรณ ภาดี โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
4
10
1
14
29
358
00358
เด็กหญิงเสาวภา สร้อยทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
7
7
8
14
36
359
00359
เด็กหญิงเมลียา ทองสุข โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
9
5
6
10
30
360
00360
เด็กชายชลาธิป สวัสดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
7
5
7
24
361
00361
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์ทัต โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
0
0
0
0
0
362
00362
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันตูม โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
4
5
11
6
26
363
00363
เด็กชายณภัทร ศักดา โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
17
16
11
11
55
364
00364
เด็กหญิงณัฐชา แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
11
9
8
18
46
365
00365
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชังพูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
10
9
9
33
366
00366
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ สังข์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
6
6
5
22
367
00367
เด็กหญิงพิมพ์วิภา เหมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
4
10
5
12
31
368
00368
เด็กหญิงกุลณัฐ กองดี โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
7
7
4
5
23
369
00369
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เป็นพร้อม โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
8
11
6
15
40
370
00370
เด็กหญิงสิริญญา สกุลสม โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
1
11
8
9
29
371
00371
เด็กหญิงณัชนภัส ขอร่ม โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
0
0
0
0
0
372
00372
เด็กหญิงพัธรินทร์ โกรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
5
12
5
11
33
373
00373
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จำปาทอง โรงเรียนบ้านปรีง
4
6
9
10
29
374
00374
เด็กหญิงภูษณิศา สมสวย โรงเรียนบ้านปรีง
7
10
6
8
31
375
00375
เด็กหญิงชญาภา แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านปรีง
11
4
8
8
31
376
00376
เด็กหญิงรุ่งนฐา บุญมั่น บ้านปราสาท
3
4
3
4
14
377
00377
เด็กชายสกลพัตน์ ยศแก้ว เทศบาลท่าตูม
9
8
6
5
28
378
00378
เด็กชายพิชญุตม์ สุขแสง เทศบาลท่าตูม
7
8
6
8
29
379
00379
เด็กชายเตชสิทธิ์ แก้วมณี เทศบาลท่าตูม
9
7
11
6
33
380
00380
เด็กชายธีรภัทร เสียมทอง เทศบาลท่าตูม
5
9
2
8
24
381
00381
เด็กชายรัชตะ สาโถน โรงเรียน​เทศบาล​2​วิ​ภ​ั​ช​ศึกษา​
6
10
7
10
33
382
00382
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงศ์เมือง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
12
6
3
10
31
383
00383
เด็กหญิงวริศรา จำปาทอง โรงเรียนบ้านปรีง
4
8
6
14
32
384
00384
เด็กหญิงถิญญาพัชญ์ สิมมา ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
7
8
5
28
385
00385
เด็กหญิงลลิดา ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านปรีง
6
7
6
4
23
386
00386
เด็กชายพฤกษ์ มีโชค ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
5
7
6
22
387
00387
เด็กหญิงธนาภรณ์ กลิ่นดี โรงเรียนบ้านปรีง
6
9
5
10
30
388
00388
เด็กหญิงกมลเนตร กว้างขวาง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
10
8
3
7
28
389
00389
เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา คะดีเวียง โรงเรียนบ้านปรีง
5
9
6
7
27
390
00390
เด็กหญิงพิณณิตา กระแสร์จันทร์ โรงเรียนบ้านปรีง
6
5
6
4
21
391
00391
เด็กหญิงรัตนากร ฆังคัสสะ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
0
0
0
0
0
392
00392
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปินะถา ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
12
6
10
35
393
00393
เด็กชายกฤตติพงษ์ ปิโคทัง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
7
8
9
31
394
00394
เด็กหญิงณัฐพร คงทรัพย์ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
3
6
2
5
16
395
00395
เด็กหญิงพรรษมน โนนสายทอง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
3
8
10
6
27
396
00396
เด็กหญิงอริสรา จำปาทอง โรงเรียนบ้านปรีง
6
8
7
5
26
397
00397
เด็กหญิงธันยารัตน์ พรมศรี ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
7
7
9
31
398
00398
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธิยา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
5
5
6
25
399
00399
เด็กชายธนภัทร เกษแก้ว ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
7
11
5
29
400
00400
เด็กชายณัชชานนท์ บุญโชติ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
5
7
6
23
401
00401
เด็กหญิงพิชชานันท์ ศาลางาม ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
10
8
7
34
402
00402
เด็กหญิงณิชชานันท์ พึ่งผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
0
0
0
0
0
403
00403
เด็กหญิงรามิล กระจ่างจิต ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
8
4
2
18
404
00404
เด็กหญิงสุภานัน โคกคำ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
4
4
5
20
405
00405
เด็กชายปวรุตม์ สุขบรรเทิง เทศบาลท่าตูม
7
10
8
10
35
406
00406
เด็กหญิงสรรัตน์ ก่อแก้ว เทศบาลท่าตูม
9
12
7
16
44
407
00407
เด็กหญิงจิรัชญา ทองสุข เทศบาลท่าตูม
7
14
7
15
43
408
00408
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุขตาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
7
9
7
10
33
409
00409
เด็กชายอัมรินทร์ สมพันธ์ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
9
8
11
33
410
00410
เด็กหญิงณิชานันท์ ทองมาก ท่าตุม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
8
12
9
37
411
00411
เด็กหญิงมัญฑิตา เกษแก้ว ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
9
8
12
37
412
00412
เด็กหญิงอนันตญา กรวยทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
9
4
9
27
413
00413
เด็กหญิงสุพิชญา ลาภจิตร ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
9
6
14
36
414
00414
เด็กชายธรรมสรณ์ สิงห์จันทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
5
4
2
17
415
00415
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ผนึกดี ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
9
5
14
36
416
00416
เด็กหญิงจีระนันท์ หินอ่อน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
8
2
10
26
417
00417
เด็กหญิงณัฐณิชา ชอบธรรม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
6
6
5
25
418
00418
เด็กหญิงกมลเนตร กมลวัชรสกุล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
8
6
7
27
419
00419
เด็กหญิงวรารัตน์ โสสิงห์ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
10
7
11
35
420
00420
เด็กชายภานุวัฒน์ วังสองชั้น โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
2
5
5
21
421
00421
เด็กหญิงปุณรวิภา คำสด ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
3
8
11
11
33
422
00422
เด็กหญิงภูริชญา โกไศยกานนท์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
4
8
5
22
423
00423
เด็กชายกันณภัทร เครือจันทร์ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
12
5
11
33
424
00424
เด็กหญิงวรกมล นงลักษณ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
10
6
7
29
425
00425
เด็กชายณฐกร กว้างขวาง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
10
4
8
31
426
00426
เด็กชายณรัณ ป้องศิริ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
0
0
0
0
0
427
00427
เด็กหญิงจิรัชยา ป้องคำศรี ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
8
6
14
36
428
00428
เด็กหญิงกวินทิพย์ ธรรมนาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
5
11
6
27
429
00429
เด็กหญิงดวงนภา แสไพศาล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
5
8
7
24
430
00430
เด็กชายนัฐภัทร สุภาพ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
10
5
11
33
431
00431
เด็กชายบุญฤทธิ์ สะสีธาตุ ท่าตูม(สนิทราฎร์วิทยาคม)
8
8
4
14
34
432
00432
เด็กชายธนวัฒน์ สอนเลิศ ท่าตูม(สนิทราษฎรซิทยาคม)
6
9
4
12
31
433
00433
เด็กหญิงน้ำเพชร พวงบุรี ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
10
5
2
8
25
434
00434
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ บุญครอง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
10
6
8
33
435
00435
เด็กหญิงธัญชนก ม่วงทอง ท่าตูม(สนิทราษฎรฺ์วิทยาคม)
8
11
10
12
41
436
00436
เด็กหญิงปริยากร โยธี ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
12
4
15
35
437
00437
เด็กหญิงกฤตินันท์ บุญตา ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
7
10
13
35
438
00438
เด็กชายนครินทร์ ดีวิเศษ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
6
8
12
33
439
00439
เด็กชายอานนท์ งามเลิศ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
8
8
6
29
440
00440
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พูลสุข เทศบาลท่าตูม
4
10
4
16
34
441
00441
เด็กชายวิรพล เขียวสระคู เทศบาลท่าตูม
8
13
5
7
33
442
00442
เด็กหญิงนิภาพร อินธิกาย เทศบาลท่าตูม
7
8
6
11
32
443
00443
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญแตง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
5
8
15
36
444
00444
เด็กหญิงสุพัตรา ม่วงอ่ำ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
8
3
12
29
445
00445
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ลาภจิตร ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
13
10
14
42
446
00446
เด็กหญิงฉัตรปวี บุญมี ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
11
7
6
13
37
447
00447
เด็กหญิงชนิดา บุญปก ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
8
8
13
33
448
00448
เด็กหญิงมณฑิราภา ดาหัวโทน ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
10
5
15
39
449
00449
เด็กหญิงกัลยาณี บุญครอง ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
8
5
14
34
450
00450
เด็กหญิงดลณภัทร์ ทองระย้า เทศบาลท่าตูม
8
11
5
11
35
451
00451
เด็กชายเขมนันท์ ศรีแก้ว เทศบาลท่าตูม
6
7
6
5
24
452
00452
เด็กชายศิวัฒ แก้วหอม ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
6
7
10
28
453
00453
เด็กหญิงเกศริน ยิ่งใหญ่ ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
10
3
10
29
454
00454
เด็กหญิงอรวรรณ มาลาค้ำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
5
5
8
24
455
00455
เด็กหญิงนภัสสร สอนเลิส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
2
2
3
7
14
456
00456
เด็กหญิงอัญรินทร์ ฟักสนิท โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
6
5
13
28
457
00457
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฟักสนิท โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
10
6
8
29
458
00458
เด็กหญิงอาภาสิริ สุภาพ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
6
3
8
22
459
00459
เด็กชายปุณณกันต์ แก้วจรัญ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
7
9
10
4
30
460
00460
เด็กหญิงภัทรินทร์ วงษ์วาท เทศบาลท่าตูม
10
9
9
12
40
461
00461
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีชัย โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
2
8
9
23
462
00462
เด็กชายอามิดเมดิ พีชคารี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
6
6
6
22
463
00463
เด็กหญิงศศิวิมล วิเศษกลาง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
5
7
3
6
21
464
00464
เด็กหญิงศิรภัสสร สุภาพ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
8
5
2
24
465
00465
เด็กหญิงณัฐธิดา พึ่งผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
2
6
8
6
22
466
00466
เด็กชายพีรวัฒน์ สุภาพ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
8
7
11
13
39
467
00467
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สุขพลัม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
3
10
9
13
35
468
00468
เด็กหญิงณัฐริกา มะลิงาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
9
5
7
5
26
469
00469
เด็กหญิงสิริกันยา มะใบ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
7
7
7
25
470
00470
เด็กหญิงพีรดา ช่างหม้อ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
4
9
5
6
24
471
00471
เด็กหญิงปิยะดา อินทร์ชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
6
7
8
7
28
472
00472
เด็กหญิงขวัญข้าว แป้นโสม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
2
10
7
8
27
473
00473
เด็กชายปัณณวิชญ์ มีแฟง เทศบาลท่าตูม
5
9
6
15
35
474
00474
เด็กชายติณห์ภัทร ทีงาม บ้านน้ำอ้อม
11
5
7
16
39
475
00475
เด็กหญิงธาราทิพย์ ภิลาศรี บ้านน้ำอ้อม
10
6
9
7
32
476
00476
เด็กหญิงสิรินทรา เหลาอาจ เทศบาลท่าตูม
7
8
4
12
31
477
00477
เด็กชายอภิเดช สุธรรม สนมศึกษาคาร
9
8
11
5
33
478
00478
เด็กหญิงสิรินทรา เหลาอาจ เทศบาลท่าตูม
0
0
0
0
0
479
00479
เด็กหญิงศิริกัญญา หาญในธรรม บ้านปรีง
5
8
4
11
28
480
00480
เด็กหญิงนันทญา จำปาทอง บ้านปรีง
5
7
5
7
24
481
00481
เด็กหญิงกุลนิดา เสาทอง บ้านปรีง
4
8
6
2
20
482
00482
เด็กชายณัชนนท์ แก้วขาว บ้านปรีง
8
6
9
9
32
483
00483
เด็กหญิงวรลักษณ์ จำปาทอง บ้านปรีง
2
9
7
6
24
484
00484
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ บุญครอง บ้านปรีง
9
5
6
6
26
485
00485
เด็กหญิงจันทร์ฉาย มาลาล้ำ เทศบาลท่าตูม
8
7
4
8
27
486
00486
เด็กหญิงรัญชิดา โปธิสา บ้านปรีง
6
8
9
5
28
487
00487
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญครอง บ้านปรีง
9
5
8
9
31
488
00488
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทนทอง เทศบาลสังขะ
15
10
10
17
52
489
00489
เด็กหญิงอทิตญา เกลี้ยงพร้อม เทศบาลท่าตูม
7
9
8
14
38
วางแผนระบบ โดย นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ออกแบบและพัฒนาระบบ โดย POJIT SYSTEM 089-7197969

จำนวนผู้เข้าชม